ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"
06-02-2023 - 14:39:13
Във връзка с изпълнение на проект „Грижа в дома в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за предоставяне на БФП № BGSFPR002-2.001-0077-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд +

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на персонал за предоставяне на грижи в дома за следните длъжности:
1. Медицинска сестра, домашни грижи – 3 работни места;
2. Домашен помощник – 29 работни места;
3. Шофьор – 1 работно място.

1. Информация за длъжност „медицинска сестра, домашни грижи“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – завършена образователно-квалификационна степен „специалист“/ „бакалавър“ в областта на медицинските науки – специалност „медицинска сестра“/ „фелдшер“/ „акушерка“.
 Добри компютърни умения - работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 Наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство за кандидата.
Специфични изисквания:
 Лични качества – комуникативност, организираност и отговорност, позитивна нагласа и умения за работа с хора в неравностойно положение.
 Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, способност за адекватно и бързо решаване на проблеми в рамките на основните длъжностни задължения.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
 Предоставя и събира здравна информация за потребителите.
 Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура).
 Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената „Методика за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания”.
 Разработва индивидуални планове за здравни грижи на потребителите.
 Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации.
 Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние.
 Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите.
 Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние.
 Води необходимата документация и отчетност, съгласно утвърдената „Методика за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания“.

Място и условия за изпълнение на длъжността
 Длъжността се изпълнява мобилно в домовете на потребителите на територията на община Гоце Делчев.
 Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца, пълно или непълно работно време (4 ч. на ден).

2. Информация за длъжност „домашен помощник“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – Не се изисква. Наличие на завършена образователна степен ще се счита за предимство на кандидата.
 Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан професионален опит на сходна длъжност ще се счита за предимство за кандидата.
Специфични изисквания:
 Лични качества – общителност, организираност и отговорност, позитивна нагласа за работа с хора в неравностойно положение (лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
Извършва почасови услуги за организиране ежедневието на потребителите, включващи една или няколко от следните дейности:
 помощ при поддържане на личната хигиена (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, смяна на бельо);
 поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава;
 закупуване и доставка на храна, хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителя);
 съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;
 оказване на помощ при хранене;
 съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост);
 заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);
 съдействие за осъществяване на дребни ремонти и грижа за дома;
 оказване на помощ при придвижване в дома, и съпровождане извън дома - при посещение на социални, здравни, административни и др. институции;
 оказване на помощ при прием на медикаменти и при извършване на домашна рехабилитация;
Място и условия за изпълнение на длъжността
 Длъжността се изпълнява мобилно в домовете на потребителите на територията на община Гоце Делчев.
 Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца, пълно или непълно работно време (4 ч. на ден).

3. Информация за длъжност „шофьор“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – завършено минимум основно образование.
 Правоспособност за управление на МПС, категория „В“.
 Стаж в управлението на лек автомобил (любителски или професионален) – минимум 1 година. Наличието на доказан професионален опит като шофьор, ще се счита за предимство за кандидата.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
 Управлява лек автомобил с 4 до 8 пътнически места.
 Отговаря за живота и здравето на превозваните пътници.
 Проверява техническото състояние на моторното превозно средство преди привеждането му в експлоатация.
 Попълва съответните данни в пътните листове.
 Спазва разписанието за движение на МПС, съставено от координатора на услугата.
 Уведомява работодателя за всяка повреда, чието отстраняване води до нарушаване на графика на работа.
 Поддържа чисто превозното средство.
 Грижи се за техническата изправност на МПС, като зарежда същото с гориво, масло, антифриз, вода и следи тяхното количество по време на движение.
 Съобразява се с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с особеностите на превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението.
Място и условия за изпълнение на длъжността
 Длъжността се изпълнява на територията на община Гоце Делчев.
 Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 12 месеца и пълно работно време.

Длъжностните характеристики са достъпни за кандидатите в приложените документи и в Информационния център - ул. „Царица Йоанна” № 2.


I. Документи за кандидатстване
1. Заявление по образец (Приложение 1);
2. Автобиография по образец (Приложение 2);
3. Декларация за обработка на лични данни по образец (Приложение 3);
4. Документ за самоличност (за справка)
5. Копие на документи за завършено образование; допълнителни квалификации и обучения (ако е приложимо);
6. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако е приложимо);
7. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.

II. Ред за провеждане на подбора
1. Подбор по документи.
2. Събеседване с одобрените по документи кандидати. До участие в събеседването се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – до 17.02.2023 г., 17,00 часа.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg (секция: Съобщения) и в Информационния център - ул. „Царица Йоанна” № 2 в срок до 22.02.2023 г.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 1-obiava podbor -0077.doc (117 KB)
отвори | свали - Pril.1 - Zaiavlenie.doc (99.5 KB)
отвори | свали - Pril.2 - CV obrazec.doc (121.5 KB)
отвори | свали - Pril.3 - Deklaracia lichni danni.doc (103.5 KB)
отвори | свали - ДХ-домашен помощник.pdf (121.6 KB)
отвори | свали - ДХ-медицинска сестра.pdf (122 KB)
отвори | свали - ДХ-шофьор.pdf (121.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.