На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 91 и чл. 92 от Правилника за прилагане на Закона за социални услуги заповед № 769/ 15.09.2022 г. на кмета на Община Гоце Делчев,

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
О Б Я В Я В А :


Конкурс за предоставяне на външен доставчик управлението на следните социални услуги: социална услуга „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“ на територията на Община Гоце Делчев с дейности: информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения; дневна грижа - с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Детска № 1
„ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“ на територията на Община Гоце Делчев с дейности: информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения - с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Детска №1


I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, включително ЮЛНЦ.
2. В конкурса могат да участват и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
3. Кандидатите по т. 1 и т. 2 следва да притежават издадени лицензи от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на социалните услуги: информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения; дневна грижа
4. В конкурса не може да участва кандидат, който:
• е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
• се намира в ликвидация;
• има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията (за физически и юридически лица);
• има задължения към осигурителни фондове, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията (за физически и юридически лица);
• е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран (за физически лица).
• е лишен от право да упражнява търговска дейност;
• чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 от Закона за социалните услуги;
• чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ;
• вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, е обявен в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договори и задължения;
• е в положение на конфликт на интереси;
• има парични задължения към Община Гоце Делчев.
Когато участниците са юридически лица, на изискванията, посочени в настоящата точка, следва да отговарят всички членове на техните управителни и контролни органи.
Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред Община Гоце Делчев промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в 7- дневен срок от настъпването на съответната промяна.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1. Да са доставчици на социални услуги, имащи опит в предоставянето на социални услуги за деца с увреждания и деца и семейства в риск;
2. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи с финансови средства за извършване на дейността, в съответствие със стандартите и критериите, регламентирани в ППЗСП. Кандидатите следва да притежават добра финансова стабилност, гарантираща упражняване на дейността, доказана с годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната приключена година - копие. Ако кандидатите са юридически лица, регистрирани по реда на ЗТР в търговския регистър към Агенция по вписванията и годишния им счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите им за последната приключена година са обявени в последния, не се изисква тяхното представяне към документите за участие.
3. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи с кадрови капацитет и подходяща квалификация на персонала.
4. Да представят Програма за развитие на всяка социална услуга.

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:
1. Частният доставчик на социалната услуга следва да организира, ръководи и контролира цялостната дейност в социалната услуга "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ" с дейности: информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения; дневна грижа и социалната услуга ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“ с дейности: информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения
2. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „Дневен център за деца с увреждания“ на територията на Община Гоце Делчев. "Дневен център за деца с увреждания" (ДЦДУ) е форма за подкрепа на деца с трайни увреждания, в които се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел подобряване качеството им на живот, изграждане на умения, нагласи и социална интеграция чрез осигуряване на включваща, приемаща и стимулираща развитието среда и ежедневни занимания, както и превенция на настаняването им в специализирана институция.
3. Дейностите, които следва да се осъществяват в ДЦДУ, са:
● "Дневна грижа" е дейност за осигуряване в специализирана среда на подкрепа индивидуално и в групи за деца с трайни увреждания в рамките на не по-малко от 4 часа дневно, чрез която се осигурява посрещането на техните ежедневни потребности и свързаните с тях потребности от занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните нужди на лицата.
• "Информиране и консултиране" е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.
● "Терапия" е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.
● "Рехабилитация" е дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на лица с увреждания и лица с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения на лица с увреждания, извън обхвата на медицинската рехабилитация.
● "Обучение за придобиване на умения" е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.
● „Застъпничество“ е дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.
● „Посредничество“ е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите възможности.
3. Целевата група за предоставяне на социалната услуга са: деца с интелектуални и физически увреждания от 3 до 18 годишна възраст
4. Капацитетът на „Дневен център за деца с увреждания“ е 50 (петдесет) места.
5. Доставчикът организира услугата с персонал съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ДЦДУ, утвърдена от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и други приложими подзаконови нормативни актове.
6. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „Център за обществена подкрепа“ на територията на Община Гоце Делчев. "Център за обществена подкрепа" (ЦОП) е форма на социална услуга, в който се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.
7. Дейностите, които следва да се осъществяват в ЦОП, са:
• "Информиране и консултиране" е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.
● "Терапия" е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.
● "Рехабилитация" е дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на лица с увреждания и лица с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения на лица с увреждания, извън обхвата на медицинската рехабилитация.
● „Застъпничество“ е дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.
● „Посредничество“ е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите възможности.
● "Обучение за придобиване на умения" е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.
8. Целевата група за предоставяне на социалната услуга са:
• Деца от 0 до 18 години в риск:
- жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
- за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
- с увреждане;
- необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище и техните семейства
• Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании
• Деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип;
• Младежи напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип;
• Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск, за които ОЗД/Д „СП” е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;
• Родители и семейства от общността;
• Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;
• Кандидати за или вече одобрени осиновители;
9. Капацитетът на „Център за обществена подкрепа“ е 40 (четиридесет) места.
10. Доставчикът организира услугата с персонал съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦОП, утвърдена от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и други приложими подзаконови нормативни актове.
10. Предлаганите социални услуги трябва да отговарят на изискванията на всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.
11. Изпълнителят – доставчик следва да предоставя социалните услуги за срок от 5 години, считано от датата на влизане в сила на договора между страните.

IV. ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ” И „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“ - РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА:
1. Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година стандарти за делегирани от държавата дейности.
2. Финансовото участие от страна на Община Гоце Делчев се изразява в предоставянето на парични средства от общинския бюджет съобразно субсидия от републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегираните държавни дейности по решение на Министерски съвет. Бюджетът за всяка следваща финансова година се определя в размер, определен със стандарти за издръжка на услугата „Дневен център за деца с увреждания“ за съответната финансова година.
3. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно решение на Министерския съвет. При промяна на капацитета водещ до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира съответно с анекс към договора. Размерът на средствата до 31.12.2022 г. е в съответствие с капацитета на социалнате услуги, а именно:
3.1. За „Дневен център за деца с увреждания“ с капацитет 50 места и утвърдения за 2022 година и за 2023 година стандарт за издръжка в размер на 12 377 лева годишно за едно място.
3.2. За „Център за обществена подкрепа“ с капацитет 40 (четиридесет) места и утвърдения за 2022 година и за 2023 година стандарт за издръжка в размер на 5605 лева годишно за едно място.
4. Договорът със спечелилия конкурса кандидат ще се сключи за пет години. В случаите, когато кандидатстват съвместно партньорски организации, договорът се сключва с водещата организация, съгласно партньорското споразумение.
5. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на „Дневен център за деца с увреждания“ и „Център за обществена подкрепа“ като делегирани държавни дейности, освобождава Община Гоце Делчев от отговорност и прекратява договора с доставчика.
6. При сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социалната услугите „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и „Център за обществена подкрепа“ ще се предостави на изпълнителя – доставчик на социални услуги материалната база, обзавеждане и оборудване, зачислени за функциониране на социалната услуга и съответната бюджетна субсидия за издръжка, от датата на сключване на договора до края на финансовата 2022 г., при условия, предвидени в договора.
7. Неусвоените средства в края на бюджетната година подлежат на връщане от страна на частния доставчик.
8. Кметът на общината осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства на частния доставчик, като в случай на установени нарушения уведомява Агенцията за качеството на социалните услуги за извършване на проверка на основание чл. 71, ал. 2 от Закона за социалните услуги. При потвърждение на нарушенията при разходването на предоставените средства Кметът на общината прекратява договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга.
9. Частният доставчик няма право да използва предоставеното финансиране за други услуги, дейности и разходи извън посочените в договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга, съгласно изискванията на чл. 65, ал. 3 от Закона за социалните услуги.
10. Представените Програми за управление и предоставяне на социалните услуги включват Техническото и Финансовото предложение, предоставени от кандидатите с конкурсната документация, ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора с Община Гоце Делчев. Промените могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на частния доставчик. Други промени се извършват чрез анекс към сключения договор при:
• изменение на нормативната уредба;
• промяна на финансовите стандарти за делегираните от държавата дейности;
• промяна на вида или броя на местата в социалната услуга;
• предписания на контролни органи;
• непреодолима сила или непредвидени обстоятелства.

V. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга. Представяне на кандидатстващата организация – цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последната една година с посочване на срокове, финансиране, устойчивост.
2. Заверено копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ и решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално състояние/ЕИК;
3. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред НАП, издадено след датата на обявлението (оригинал);
4. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред общината по седалището на юридическото лице – издадено след датата на обявлението (оригинал);
5. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган на кандидата, относно обстоятелствата по т. 1.1 и 1.2. от Раздел I;
6. Лицензи, издадени от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги/социалната услуга, за която кандидатства – копия, заверени за вярност, подписани и подпечатани от кандидата;
7. Списък на работния капацитет на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите, с които разполага доставчика за организация, управление и предоставяне на услугата, съдържащ организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, щатно разписание, квалификация на служителите, програми за обучение и отговорности на персонала – Приложение № 1 към конкурсната документация.
8. Техническо предложение по образец – Приложение № 2 към конкурсната документация, което съдържа:
• Цели, принципи и задачи на услугата;
• Характеристика на целевата група на социалната услуга, оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;
• Очаквани резултати;
• Подробно описание на дейностите и график за осъществяване на социалната услуга;
• Инструменти за проверка на качеството на услугата;
• Мерки за защита на личните данни на потребителите на услугата.
9. Финансово предложение (в лева) по образец – Приложение № 3 към конкурсната документация, включващо детайлизирано описание на:
• Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;
• Разходи за издръжка;
• Подробна обосновка на разходите в свободен текст.
10. Програма за развитие на качеството на социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“ за целия 5-годишен период на възлагане на услугата.
11. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията – Приложение № 4.
12. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията – Приложение № 5.
13. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за последната една година.
14. Споразумение за партньорство (ако е приложимо).
15. Доказателства за репутацията на кандидата – Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалната услуга, от предишни възложители или от финансиращи организации и партньори, със задължително посочени адреси и телефони – от 1 до 3 броя в оригинал или заверено копие.
16. Банково удостоверение за банковата сметка, която ще бъде използвана за превеждане от Община Гоце Делчев на средствата за държавно делегираната дейност.

VI. ДАТА, ЧАС И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
1. Конкурсът ще се проведе неприсъствено за кандидатите на 07.11.2022 г. от 10:00 ч. от Комисия, назначена с моя заповед, която се състои от нечетен брой членове. В 14-дневен срок от провеждане на конкурса Комисията извършва оценка на кандидатите.
2. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не е предоставил всички изискуеми документи, не се допуска до участие във втори етап на конкурса.
Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените програми от кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ по определените критерии в т. ІХ.
3. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в Община Гоце Делчев.
4. Комисията съставя Протоколи за своята работа и класира участниците в конкурса.
5. Решенията на Комисията се вземат с мнозинство от членовете ѝ. Когато член на Комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

VII. КРАЕН СРОК И МЯСТОТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
1. Предложенията се представят до 17.00 часа на 20.10.2022 г. в Център за услуги и информация на Община Гоце Делчев с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна“ № 2.
2. Кандидатът представя документите в запечатан непрозрачен плик.
3. При приемане на предложенията върху плика се отбелязват входящ №, датата и часа на внесеното предложение.
4. Документите могат да се представят и по пощата/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна“ № 2.
5. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.
6. Предложения, получени след крайния срок, не се разглеждат от Комисията. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

VIII. КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА:
Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса в низходящ ред, съгласно получените точки;
Въз основа на протокола, изготвен от комисията, Кметът на общината в срок до три работни дни издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат;
Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в срок до 7 работни дни дневен от издаването на заповедта;
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й;
Въз основа на заповедта Кметът на Община Гоце Делчев и спечелилият конкурса кандидат сключват договор за възлагане на предоставянето на социалната услуга.

IX. НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ - КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
1. Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:
1. 1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 точки.
1. 2. Опит на кандидата в предоставянето на социалната услуга и репутация – 15 точки.
1. 3. Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – 15 точки.
1. 4. Финансова стабилност на кандидата – 5 точки.
1. 5. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга, предмет на възлагането и Програма за развитие на тяхното качество, съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги – 55 точки, като за:
1.5. 1.Техническо предложение – 35 т.
1.5. 2.Финансовото предложение – 20 точки, в т.ч.:
1.5.2.1. Детайлност, приложимост на разработения план за разходване на средствата по параграфи и обоснованост на предложените разходи – 15 т.
1.5.2. 2. Възможност за привличане на допълнителни средства – 5 т.
2. Максималният брой точки е 100.
3. Всеки член от Комисията поставя индивидуални оценки, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове. Кандидатите, получили краен резултат 50 и повече точки, се класират от Комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 50 точки, се считат за неиздържали конкурса.

X. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ:
1. Конкурсната документация се състои от:
1.1. Списък на работния капацитет и служителите, както и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – образец Приложение № 1;
1.2. Формуляр за предоставяне на Техническо предложение – Приложение № 2;
1.3. Формуляр за предоставяне на Финансово предложение – Приложение № 3;
1.4. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ – Приложение № 4;
1.5. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ – Приложение № 5;

Подробна информация за условията и реда за участие, както и изискванията към кандидатите може да бъде получена и в Отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт“ в сградата на Община Гоце Делчев: гр. Гоце Делчев - 2900, ул. „Царица Йоанна“ № 2, ет. 2, ст. 202, и на тел: 0888006080, вътр. 2022.


Приложения:

Приложение 1 Списък на работния капацитет
Приложение 2 Техническо предложение
Приложение 3 Финансово предложение
Приложение 4 Декларация за допустимост по чл. 64, ал.2, т. 4 от ЗСУ
Приложение 5 Декларация за допустимост по чл. 64, ал.2, т. 5 от ЗСУ
Декларация лични данни
Прикачени файлове:
отвори | свали - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ДН. ЦЕНТЪР И ЦОП.doc (1.06 MB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 1.docx (16.8 KB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 2.doc (94.5 KB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 3.xls (61 KB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 3-ЦОП.xls (61 KB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ДЕКЛАРАЦИЯ.docx (22.3 KB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ДЕКЛАРАЦИЯ.docx (21.4 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.