Община Гоце Делчев
обявява
свободни работни места за


Медицинска сестра в системата на училищното и детско здравеопазване – 2 броя

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Област на дейност - Здравеопазване;
1.2. Цел на длъжността – Профилатични здравни грижи, отглеждане и възпитание на деца от 1 до 6 години.
1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование - висше, степен „Бакалавър”;
1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – медицинска сестра

2. Необходимите документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за участие до кмета на Община Гоце Делчев (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
2.3. Автобиография;
2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в информационния център на Община Гоце Делчев – гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2 всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа

4. Срок за подаване на документите: 30.06.2022 година, включително.

5. Етапи:
5.1. Подбор по документи.
5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
С избраните кандидати ще бъдат сключени трудови договори.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.