Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-426/06.12.2021г. с Възложител: община Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 62а, ал.2 от Закона за водите, Община Гоце Делчев осигурява 14-дневен обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх.№ 24-00-426/06.12.2021г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за
издаване на разрешително за ползване на повърхностен обект за инвестиционно предложение за изграждане на подпорна
стена за укрепване на десния бряг на р.Туфча и улица между о.т. 193 и 196 в кв. 46 и 47, с. Брезница, община Гоце Делчев, област
Благоевград.

Всички заинтересовани лица в предвидения 14-дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите и да възразят срещу издаването на разрешителното или внесат предложения с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.


Възраженията и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване , като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" - п.к. 441.


Дата на обвяване: 07.12.2021 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - o.t.193-196.pdf (356.7 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.