Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: „Директор" на общинска детска градина „Щастливо детство“ в с. Корница, община Гоце Делчев; „Директор“ на общинска детска градина „Мечта“ в с. Лъжница, община Гоце Делчев; „Директор“ на общинска детска градина „Зв

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ със седалище и административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, тел.: 0888006080, e-mail: oba@gocenet.net, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и заповед № 905/ 05. 11 .2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев,


ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. „Директор" на общинска детска градина „Щастливо детство“ в с. Корница, община Гоце Делчев;
2. „Директор“ на общинска детска градина „Мечта“ в с. Лъжница, община Гоце Делчев;
3. „Директор“ на общинска детска градина „Звездичка“ в с. Буково, община Гоце Делчев.

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
• образование – висше;
• образователна степен – магистър;
•специалност от професионално направление – „Педагогика” с присъдена професионална квалификация – детски учител;
• професионален опит – 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
• да не са лишени от право да упражняват професията си;
• да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката;
• да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието не е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 328, ал. 1, т. 5, от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
• добра компютърна грамотност;
•да притежават професионално-квалификационна степен.

II. Начин на провеждане на конкурса:
1. Конкурсът се провежда в три етапа:
1.1. Допускане по документи;
1.2. Писмен изпит - тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността;
1.3. Интервю - оценка на кандидатите по компетентностите, определени с Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им.
4. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения изпит-тест.
5. Писменият изпит-тест включва 25 затворени въпроса.
6. Председателят на конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите с взетото от комисията решение за избор на система на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.
7. След попълване тестът се поставя в плик голям формат, а в плик малък формат всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име.
8. Комисията проверява писмените работи, след което председателят кани в залата участниците в конкурса и обявява пред тях резултатите от теста и допуснатите до следващия етап кандидати.
9. Председателят на комисията уведомява кандидатите за часа и мястото на провеждане на третия етап от конкурса – интервю.
10. Интервюто се провежда по определен график, като допуснатите кандидати се подреждат по азбучен ред.
11. Председателят на конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със взетото от комисията решение за избор на система за определяне на резултатите.
12. Комисията оценява кандидатите по компетентностите, определени с Приложение №3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в сила от 27.11.2020 г.:
12.1. Педагогическа компетентност;
12.2. Управленска компетентност, включваща:
- Административна и правна култура
- Планиране, организиране и контрол
- Управление на ресурси
12.3. Социална и гражданска компетентност.

III. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурс (по образец – Приложение № 1);
2. Професионална автобиография;
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
4. Копия от документи удостоверяващи продължителността на учителския стаж – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
5. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността директор на общинска детска градина;
6. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване;
7. Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО (по образец – Приложение № 2);
8. Други документи, удостоверяващи професионална квалификация.
9. Документи за професионално-квалификационна стенен (минимум пета ПКС) - копие;
10. Документи за компютърна грамотност - копие;
11. Документ за ползване на чужд език, ако кандидатът притежава такива - копие.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
Всеки лист от копие на документ следва да бъде заверен от кандидата с подпис и текст „Вярно с оригинала“.

Кратко описание на длъжността: Директорът прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование, ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията, планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата.

Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1535,00 лева.

IV. Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават от 08.11.2021 г. до 08.12.2021 г. включително, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в информационния център на Общинска администрация – Гоце Делчев, адрес: ул. „Царица Йоанна“ № 2. Лице за контакт: Маргарита Енчева тел. 0888 00 60 80 вътр. 2022. Заявленията се подават в запечатан плик и с надпис „За конкурса за директор на Детска градина….., имената на кандидата с точен адрес и телефон за връзка. При подаване на документите кандидатите получават длъжностната характеристика на основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда.
Прикачени файлове:
отвори | свали - DEKLARACIQ - PRILOJENIE 2.doc (5.9 KB)
отвори | свали - ZAIAVLENIE -PRILOJENIE1.doc (8.4 KB)
С П И СЪ К



на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Директор на общинска детска градина „Звездичка“ с.Буково; „Директор на общинска детска градина „Мечта“ с.Лъжница и „Директор на общинска детска градина „Щастливо детство“ с.Корница



1. Нефсе Койнар
2. Стефка Хюсеин
3. Дерия Уруч

Посочените кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата и часа за провеждане на тест и интервю.


Няма недопуснати кандидати.




Маргарита Енчева /п./
Председател на конкурсната комисия
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.