Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-6.002-0011-C01 по процедура BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ,

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на кандидат потребители за ползване на мобилни здравно-социални услуги (патронажна грижа):

 Здравна услуга – медицински грижи и наблюдение;
 Социална услуга за организиране и помощ в ежедневните дейности;
 Психологическа подкрепа;
 Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителя).
Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 12 месеца.

Патронажната грижа ще се предоставя по домовете на потребителите от квалифициран персонал (медицински сестри, домашни санитари, психолог, работник, извършващ доставки по домовете) и за тях могат да кандидатстват:
1. Хора с увреждания;
2. Възрастни хора на 65 г. и над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.
3. Лица, поставени под карантина във връзка с COVID 19.

I. Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление (по образец);
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Медицински документи (ако е приложимо) - експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК, протокол на ЛКК , актуална епикриза и др. (копие);
4. Удостоверение за настойничество/ попечителство – ако е приложимо (копие);
5. Документ за самоличност на законния представител – ако е приложимо (за справка).
Кандидат потребителите ще бъдат класирани след извършване на оценка на потребностите.

ВСЯКО ОДОБРЕНО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО–СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.

Срок за подаване на документи: Заявления могат да се подават през цялото време на изпълнение на проекта, като първоначално ще бъдат разгледани и оценени тези, които са подадени до 15,00 ч. на 26.02.2021 г.

Заявленията следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

Образец на заявление може да се изтегли от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получи в Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

Лицата поставени под карантина, могат да заявят желание за включване в проекта, без да подават документи, директно на телефон 0884 50 30 68.__

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------------------
Проект № BG05M9ОP001-6.002-0011-C01 „Патронажна грижа + в община Гоце Делчев“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ
Последна редакция от 2021-02-16 13:57.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 3-Pril. 1-zaiavlenie obrazec NEW.doc (152.5 KB)
отвори | свали - 2-obiava potrebiteli PG+.pdf (194.6 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.