На основание чл. 75 и във връзка с чл. 62а, ал.2 от Закона за водите, Община Гоце Делчев осигурява 14-дневен обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-49/ 08.02.2021 г. с Възложител: Управителя на „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград по изменение на Разрешително № 41510542/19.12.2016 г. и изменено с Решение № ПО-01-161/25.11.2019 г. за водовземане от подземни води.

Всички заинтересовани лица в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т.3 от Закона за водите:
т. 2 - възразят срещу изменението на разрешителното.
т. 3 - предложат условия, при които да бъде изменено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", гр. Благоевград - п.к. 441.
Прикачени файлове:
отвори | свали - ViK DELCHEVO.pdf (907.9 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.