Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Публикувано от Администратор 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
08-01-2021 - 09:48:05
ОБЯВЛЕНИЕ


Община Гоце Делчев обявява конкурс за възлагане на управлението на следните социални услуги: „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“, с адрес гр. Гоце Делчев, ул. „Иларион Макариополски“ № 12, ет. 3, капацитет 15 места; „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“, с адрес гр. Гоце Делчев, ул. „Иларион Макариополски“ №12, ет.2, и капацитет 15 места на основание чл. 91 и чл. 92 от Правилника за прилагане на закона за социални услуги.

І. Условия за участие:
1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, включително ЮЛНЦ.
2. В конкурса могат да участват и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
3. Кандидатите по т. 1 и т. 2 трябва да са вписани в Регистъра към Агенцията за социално подпомагане.
4. В конкурса не може да участва кандидат, който:
• е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
• се намира в ликвидация;
• има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията (за физически и юридически лица);
• има задължения към осигурителни фондове, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията (за физически и юридически лица);
• е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран (за физически лица).
Когато участниците са юридически лица, на изискванията, посочени в настоящата точка, следва да отговарят всички членове на техните управителни и контролни органи.
Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред Община Гоце Делчев промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в 7- дневен срок от настъпването на съответната промяна.

ІІ. Изисквания към кандидатите:
1. Да са доставчици на социални услуги, имащи опит в предоставянето на социални услуги за пълнолетни лица с увреждания;
2. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи с финансови средства за извършване на дейността, в съответствие със стандартите и критериите, регламентирани в ППЗСП. Кандидатите следва да притежават добра финансова стабилност, гарантираща упражняване на дейността, доказана с годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната приключена година - копие. Ако кандидатите са юридически лица, регистрирани по реда на ЗТР в търговския регистър към Агенция по вписванията и годишния им счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите им за последната приключена година са обявени в последния, не се изисква тяхното представяне към документите за участие.
3. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи с кадрови капацитет и подходяща квалификация на персонала.
4. Да представят Програма за развитие на всяка социална услуга.

ІІІ. Характеристика и специфика на социалните услуги:
1. Характеристиките и спецификите на услугите „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ са подробно описани в Заданията за предоставяне на съответните услуги.
2. Предлаганите социални услуги трябва да отговарят на изискванията на всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.

ІV. Финансиране и начин на предоставяне на средствата:
1. Финансовото участие от страна на Община Гоце Делчев се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет съобразно субсидия от държавния бюджет според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година или част от нея за издръжка на някоя от изброените в Раздел III услуги като делегирана от държавата дейност, освобождава общината от отговорност и прекратява ангажиментите за предоставяне на социалните услуги за периода, в който не е осигурено финансиране. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за даден финансов период не прекратява Договора с избрания доставчик, освен в случаите, когато услуга е закрита със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
2. Финансирането на услугите, освен от Държавния бюджет, може да се осъществява и със средства от:
• Общинския бюджет;
• Национални и международни програми;
• Дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
• Средства от Фонд „Социална закрила“;
• Други източници.
3. Стандартът за финансиране на делегираната от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ през 2021 г. е 18150 лв. за едно място за една година. Стандартът за финансиране на делегираната от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ през 2021 г. е 18150 лв. за едно място за една година. Стандартите са съгласно Решение № 790 от 30.10.2020 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. При изменение на стандартите от Министерския съвет, Програмите за развитие на социалните услуги и заплащането на Доставчика подлежат на актуализация. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година, съгласно Решение на Министерския съвет. При промяна на капацитета на някоя от социалните услуги, водещ до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира съответно с анекс към договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ води отделна счетоводна отчетност за всяка от социалните услуги, обект на възлагане.
4. Програмите за развитие на всяка една социална услуга, състоящи се от Техническо и Финансово предложения, предоставени от кандидатите с конкурсната документация, ги обвързват с тяхната реализация при спечелване на конкурса и представляват неразделна част от договора с Община Гоце Делчев. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на Доставчика на всяко полугодие. Други промени се извършват посредством анекс към сключения договор при изменение на нормативната уредба, сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на някоя от социалните услуги, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства. Доставчикът дължи за всяка една от социалните услуги представяне на месечни отчети и разходооправдателни документи за разходи, които съответстват на актуализираните финансови предложения.
5. Кметът на Общината осъществява контрол за целесъобразното разходване на предоставените средства.

V. Документи за участие:
При подготовка на документите за участие всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените условия.
1. Представяне на кандидатстващата организация – цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последните пет години с посочване на срокове, финансиране, устойчивост;
2. Заверено копие от решение за съдебна регистрация;
3. Заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ;
4 Удостоверения, издадени от компетентните държавни и общински органи за обстоятелствата в раздел I т. 4, съответно декларации, подписани от членовете на управителните и контролни органи на кандидата;
5. Удостоверение за вписване в регистъра към АСП (за всички социални услуги, за които кандидатства);
6. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години;
7. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум);
8. Препоръки от финансиращи организации и партньори – от 1 до 3 броя в оригинал или заверено копие;
9. Програма за развитие на всяка социална услуга, за която се кандидатства за целия 5-годишен период на предоставяне на услугата, която включва:
9.1. Техническо предложение по образец (Приложение № 2 към конкурсната документация) за всяка социална услуга, за която се кандидатства, включващо:
• Характеристика на целевата група на конкурсната услуга
• Цели на конкурсната услуга
• Очаквани резултати
• Подробно описание и график на дейностите
• Методи на работа
• Работен капацитет на кандидата и квалификацията на кадрите за всяка социална услуга, за която се кандидатства, съдържаща организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, щатно разписание, квалификация, програми за обучение и отговорности на персонала
• Инструменти за проверка на качеството на услугата
• Мерки за защита на личните данни на потребителите на услугата
• Други
9.2. Финансово предложение (в лева) по образец – (Приложение № 2 към конкурсната документация) за всяка една социална услуга, за която се кандидатства, включващо детайлизирано описание на:
• разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;
• разходи за издръжка;
• подробна обосновка на разходите в свободен текст.
10. Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на посочените от Възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).
11. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Община Гоце Делчев промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса. Документацията за участие в конкурса за управление и предоставяне на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ в Община Гоце Делчев може да се получи всеки работен ден от деня, следващ деня на публикуването на обявлението, от 09.00 ч. до 16.00 ч., в Информационен център на Община Гоце Делчев. Същата може да бъде изтеглена и от информационния сайт на Общината.

VІ. Краен срок и място на подаване на документи:
Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 23.02. 2021 година. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) с надпис:
• до: Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" 2 „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише № 1 „Деловодство”
• Оферта за предоставяне на социални услуги в общността – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства” и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция”.
Предложения, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

VІІ. Време и начин за провеждане на конкурса:
1. Конкурсът ще се проведе на 25.02.2021 г. от 10.00 ч. от Комисия, назначена със заповед на кмета на община Гоце Делчев, която се състои от нечетен брой членове.
В 14-дневен срок Комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира кандидатите, изготвя протоколи за допускане и класиране.
2. Конкурсът ще се проведе по следния начин:
2.1. Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Предложенията се отварят и разглеждат по реда на тяхното постъпване. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, не се допуска до участие в конкурса. Кандидат, който не е предоставил всички изискващи се в Раздел V документи, не се допуска до участие в конкурса.
2.2. Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите документи. Предложенията се оценяват и класират по реда на тяхното постъпване.
Комисията съставя Протоколи за провеждането на конкурса.

VIII. Критерии за оценяване:
Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:
1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия - 10 т.
2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги - 15 т.
3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите - 25 т.
4. Финансова стабилност на кандидата - 10 т.
5. Оценка на Техническото предложение - 20 т.
6. Оценка на Финансовото предложение - 10 т.
7. Възможност за привличане на допълнителни средства - 10 т.
Максимален общ брой точки: 100
Всеки член от Комисията поставя индивидуални оценки по посочените по-горе критерии, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове.
Кандидатите, получили краен резултат 70 и повече точки, се класират от Комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 70 точки, се считат за неиздържали конкурса.

IX. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:
1. В 3-дневен срок от получаването на изготвените протоколи, кметът на Община Гоце Делчев издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта.
3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ.
4. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.
5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.

ВЛАДИМИР МОСКОВ
Кмет на община Гоце ДелчевПоследна редакция от 2021-01-08 09:48.
Прикачени файлове:
отвори | свали - декларация за допустимост.docx (16.4 KB)
отвори | свали - задание за предоставяне на социална услига – цнстплпр.doc (81.5 KB)
отвори | свали - задание за предоставяне на социална услуга - цнстплд.doc (81.5 KB)
отвори | свали - Заявление за участие в конкурс.docx (18.4 KB)
отвори | свали - Формуляр техническо и финансово предложение.docx (21.7 KB)
отвори | свали - OBYAVLENIE.doc (1.03 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.