О Б Я В АВ изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед №ПО-09-2728/03.11.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2020 г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и подали в срок до 31.10.2020 г., заявление съгласно чл. 37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявление по чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади, както и всички заинтересовани лица, че заседанията/то на комисията по чл. 37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гоце Делчев област Благоевград ще се проведе в ОСЗ гр.Гоце Делчев, както следва:

На 15.12.2020г. от 10.00ч. – за землището на с.Мусомища,община Гоце Делчев,област Благоевград.Симеон Гърнев (П)
Председател на комисията
Съгласно Заповед №ПО-09-2728/03.11.2020 г.
на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Благоевград

11.12.2020 г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.