Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ "ОБЩ РАБОТНИК"

Публикувано от Администратор 
ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ "ОБЩ РАБОТНИК"
15-07-2020 - 11:53:03
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.024-0002-C01 „Полезни за общността, полезни на себе си“, финансиран по процедура BG05M9ОP001-2.024 Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“ на ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на кандидати за длъжност „общ работник“ – 1 бр.

1. Информация за длъжност „общ работник“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – завършено минимум начално образование;
 Професионален опит – не се изисква.

Специфични изисквания:
1. Физическа издръжливост за работа на открито.
Кандидатът следва да принадлежи към поне една от допустимите целеви групи по проекта -представителите на ромската общност от територията на община Гоце Делчев и/или хора в риск и/или жертва на дискриминация по друг признак, освен етническа принадлежност.
В допълнение кандидатът трябва да отговаря на поне едно от следните условия:
 продължително безработно лице (с регистрация в ДБТ над 12 месеца) - служебна бележка/ удостоверение от дирекция „Бюро по труда“
 лице с трайно увреждане – решение на ТЕЛК;
 безработно/неактивно лице с ниско образование (под средното), вкл. и без професионална квалификация;
 безработно лице над 54-годишна възраст.

Описание на длъжността:
Подпомага служителите в отдел „Екология и административен контрол“ в извършването на следните дейности:
 Превенция на възникването на нерегламентирани сметища;
 Премахване на нерегламентирани сметища;
 Охрана на селскостопанската продукция;
 Опазване и поддържане на общинските гори;
 Контролиране на популацията на бездомните кучета в общината;
 Снегопочистване и отводняване на обекти при екстремни ситуации в резултат от природни бедствия в селищата от общината и др. помощни дейности.

2. Място и условия за изпълнение на длъжността
Длъжността се изпълнява към отдел „Екология и административен контрол“ на общинска администрация Гоце Делчев.
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.70, ал. 1 от Кодекса на труда. Трудовият договор ще бъде сключен за пълно работно време и за срок от 12 месеца.

Длъжностната характеристика е достъпна за кандидатите на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или в Информационния център - ул. „Царица Йоанна” № 2.

3. Документи за кандидатстване
1. Заявление за участие (по образец);
2. Автобиография (по образец);
3. Декларация (по образец);
4. Копие на документ за завършено образование;
5. Служебна бележка (удостоверение) за регистрация в Дирекция „Бюро по труда” (ако е приложимо);
6. Копие на ТЕЛК решение (ако е приложимо);
7. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.

Образците на заявление и автобиография могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получат от Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

4. Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – от 15.07.2020 г. до 17.07.2020 г. (включително).
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 1-zaiavlenie obrazec GD-M10.doc (148 KB)
отвори | свали - 2-CV obrazec GD-M10.doc (169 KB)
отвори | свали - 3-deklaracia obrazec GD-M10.doc (165.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.