Изисквания към кандидатите:
1.Образователна степен: Висше образование
- минимална образователна степен: Бакалавър;
- област на висшето образование: Технически науки;
- професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия и други

2. Образователна степен: средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника".

Професионален опит: 2 години.
Професионална компетентност: Да притежава професионални знания и умения, необходими за успешното изпълнение на длъжността. Да притежава способност да работи ефективно в екип. Умения за работа с граждани.
Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове – обща информираност за нормативните актове, свързани с дейността му (Закона за устройство на територията, Закона за управление на отпадъците, Закон за обществените поръчки, Закона за общинската собственост, Закона за кадастъра и имотния регистър и всички подзаконови нормативни актове, свързани с дейността), умения за практическото им прилагане, способност да работи съобразно нормативните актове
Допълнителна квалификация – компютърни умения-работа с MS Exel, MS Word, AutoCAD, MCAD;
Кратко описание на задълженията: изготвяне на технически спецификации, количествени сметки и количествено-стойностни сметки, извършване на инвеститорски контрол на обекти общинска собственост от техническата инфраструктура, сгради за образование, здравеопазване, участие в оценителни комисии по Закона за обществените поръчки, изготвяне на отговори до граждани, съгласуване на инвестиционни проекти на общината с държавните институции.

Необходими документи:
1. Заявление от кандидата /свободен текст/
2. Автобиография /СV/.
3. Ксерокопие на следните документи: диплома за завършена образователна степен; документи удостоверяващи професионален опит, компютърна грамотност.

Извършване на подбора от страна на работодателя - по документи и интервю с отговарящите на изискванията кандидати.

Документите се приемат до 17.00 часа на 10.07.2020 година в сградата на Община Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, Информационен център.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.