Във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.101-0055-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общиа Гоце Делчев", финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси, процедура BG05M9OP001-2.101 - “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”


ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на кандидат-потребители за ползване на услуги по домовете във връзка с предпазване на уязвими лица сред жителите на община Гоце Делчев от последиците от COVID 19.

Одобрените потребители ще получат следните услуги:
доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);
заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).
За предлаганите услуги по домовете могат да кандидатстват:
• Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Хора с увреждания и техните семейства;
• Служители на доставчици на социални услуги;
• Възрастни в риск – това са хора, които:
- са в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
- самотен родител с дете/деца до 12 г., който е в невъзможност да оставя детето/децата си сам/и.

Кандидат-потребители не трябва да ползват услугата „Личен асистент”, „Домашен санитар” или „Домашен помощник” по друга програма.

I. Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление (по образец);
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Медицински документ за здравословно състояние (копие) ако е приложимо;
4. Удостоверение за настойничество/ попечителство – ако е приложимо (копие);
5. Документ за самоличност на законния представител – настойник/попечител, ако е приложимо (за справка);
6. Копие от акт за раждане на (всяко) дете до 12 г. когато кандидатът е самотен родител с дете/ца до 12 г.
7. Лицата поставени под карантина, могат да заявят желание за включване в проекта, без да подават документи, директно на телефон 0884 50 30 68.

Образeц на заявление може да се изтегли от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получи в Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 1_Obiava-podbor-potrebiteli-PG-KOMOPNENT 3 ot 24.04.2020.doc (144.5 KB)
отвори | свали - Prilojenie-1-zaiavlenie-obrazec потребители Компонент 3 ot 24.04.2020.doc (147.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.