На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Добавяне на код на отпадък 07 02 99 –отпадъци, неупоменати другаде, за третиране на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2094 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на
гр. Гоце Делчев, област Благоевград“ с Възложител: ЕТ „Димитър Христов – НЕТИ“

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев..
Прикачени файлове:
отвори | свали - neti.pdf (4.98 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.