Във връзка с изпълнение на проект „Община Гоце Делчев с грижа за хората с увреждания и в неравностойно положение“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.071-0002-C01 по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА

Подбор на кандидат потребители за ползване на почасови услуги за социално включване или в домашна среда - „личен асистент“.


Допустими кандидати са:
1. Пълнолетни лица с увреждания;
2. Възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване.

I. Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление (по образец);
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
4. Медицински протокол на ЛКК (копие);
5. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие) доказващ, че кандидатът е в невъзможност за самообслужване;
6. Удостоверение за настойничество/ попечителство – ако е приложимо (копие);
7. Документ за самоличност на законния представител – настойник/попечител, ако е приложимо (за справка).

Образeц на заявление може да се изтегли от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получи в Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

II. Ред за провеждане на подбора
1. Подбор по документи – до оценка на потребностите от услуги ще бъдат допуснати лицата, представили всички изисквани документи.
2. Класиране на кандидат потребителите след извършване на оценка на потребностите.


Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – от 06.01.2020 г. до 21.01.2020 г., 17,00 часа.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

Oдобрените потребители ще бъдaт уведомени в срок до 29.01.2020 г.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 2a_obrazec zaiavlenie potrebiteli GD-M11.pdf (484.6 KB)
отвори | свали - 2_obiava podbor potrebiteli GD-M11.doc (162.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.