Във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за включване в заетост на лица от уязвими групи в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за предоставяне на БФП № BG05M9ОP001-2.065-0001-C01 по ОП „РЧР“ 2014-2020, чрез СВОМР на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3 „Обучения на уязвими групи и мерки за интеграция на пазара на труда“.

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА

Подбор на кандидати за следните длъжности:
1. Специалист социални дейности – 1 щатен брой;
2. Консултант подкрепена заетост – 1 щатен брой;

1. Информация за длъжност „Специалист социални дейности“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Oбразование – завършена образователнo квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър” в областта на социалните и хуманитарните науки – специалност „Социални дейности“, „Социална превенция” или „Социална педагогика”.
 Добри компютърни умения - работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 Наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство за кандидата.
Основни задължения и отговорности на длъжността: вж. Длъжностна характеристика
Специфични изисквания:
 Лични качества – комуникативност, организираност и отговорност, умения за работа с лица в неравностойно положение.
 Способност за планиране и организиране на дейността и осъществяване на контрол, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
 Добро познаване на нормативните актове, свързани с осъществяването на социални дейности и предоставянето на социални услуги - закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата по предоставяне на услугите, заложени в проекта.
 Опит при изпълнение на проекти – ще се счита за предимство;
Основни задължения и отговорности на длъжността: вж. Длъжностна характеристика
Място и условия за изпълнение на длъжността
 Длъжността се изпълнява мобилно в домовете на потребителите на територията на община Гоце Делчев.
 Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 11 месеца и пълно работно време (8 часа на ден).

2. Информация за длъжност „Консултант подкрепена заетост“
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образование – завършена минимална образователна степен – „Бакалавър“ в областта педагогическите, хуманитарните, социалните, стопански и правни науки
 Отлични компютърни умения - работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 Наличието на доказан професионален опит на същата или сходна длъжност ще се счита за предимство.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
Специфични изисквания:
 Лични и организационни качества – комуникативност, организираност и отговорност, умения за работа с лица в неравностойно положение, умения за индивидуална работа и работа в екип; технически умения за работа с документи и с офис техника.
 Способност за планиране и организиране на дейността и осъществяване на контрол, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
 Добро познаване на нормативната база, регламентираща трудовата дейност, безопасността на труда и правата на работещите;
 Опит при изпълнение на проекти – ще се счита за предимство;
Основни задължения и отговорности на длъжността: вж. Длъжностна характеристика
Място и условия за изпълнение на длъжността
 Длъжността се изпълнява мобилно в домовете на потребителите на територията на община Гоце Делчев.
 Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 11 месеца и пълно работно време (8 часа на ден).

Длъжностните характеристики са достъпни за кандидатите на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или в Информационния център - ул. „Царица Йоанна” № 2.

I. Документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурса (по образец - Приложение 1);
2. Автобиография (по образец – Приложение 2);
3. Документ за самоличност (за справка)
4. Копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителни квалификации и обучения (ако е приложимо);
5. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако е приложимо);
6. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.

Образците на заявление и автобиография могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получат от Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

II. Ред за провеждане на подбора
1. Подбор по документи.
2. Интервю с одобрените по документи кандидати. До участие в интервю се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – до 27.11.2019 г., 17,00 часа.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто да бъдат обявени на интернет страницата на общината и на информационното табло на служебния вход на сградата на общината на 28.11.2019 г.Последна редакция от 2019-11-20 16:46.
Прикачени файлове:
отвори | свали - - приложение 1 MIG Miarka 8.doc (160 KB)
отвори | свали - . х-ка - Специалист социални дейности.doc (157 KB)
отвори | свали - . х-ка - Консултант подкрепена заетост.doc (154.5 KB)
отвори | свали - - приложение 2 MIG Miarka 8.doc (189 KB)
СПИСЪК
на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за подбор
на 1 специалист социални дейности и 1 консултант подкрепена заетост
по проект „Подкрепа за включване в заетост на лица от уязвими групи в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за предоставяне на БФП № BG05M9ОP001-2.065-0001-C01 по ОП „РЧР“ 2014-2020, чрез СВОМР на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3 „Обучения на уязвими групи и мерки за интеграция на пазара на труда“.1. Допуснатите до интервю кандидати за длъжност „Консултант подкрепена заетост”:
– Мария Атанасова Праматарова – интервюто ще се проведе в "Социалния кабинет" на партерния етаж на обащина Гоце Делчев на 28.11.2019 ч. /четвъртък/ от 11,00 ч.

2. Допуснатите до интервю кандидати за длъжност „Специалист социални дейности”:
- Габриела Георгиева Ташкова – интервюто ще се проведе в "Социалния кабинет" на партерния етаж на обащина Гоце Делчев на 28.11.2019 ч. /четвъртък/ от 11,20 ч.

- Емела Мехмедова Кочанова – интервюто ще се проведе в "Социалния кабинет" на партерния етаж на обащина Гоце Делчев на 28.11.2019 ч. /четвъртък/ от 11,40 ч.Последна редакция от 2019-11-28 10:19.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.