Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
08-07-2019 - 11:16:34
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СЪОБЩАВА, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД №РД-16-19/19.06.2019Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЕ ДИРЕКТОР НА АГКК НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.1 И 2 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ИСКАНЕ ОТ СГКК-БЛАГОЕВГРАД ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ ВХ.№07-7400-31.05.2019Г. ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОБРОТИНА, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

ЗАПОВЕДТА Е ОБНАРОДВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ № 53/05.07.2019Г.


АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-16-19 от 19 юни 2019 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и искане до Агенцията по геодезия, картография и кадастър вх. № 10-01-4 от 4.06.2019 г. от началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, във връзка със заявление вх. № 07-7400-31.05.2019 г. от кмета на община Гоце Делчев откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Благоевградски териториален кадастър“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР със Заповед № 340 от 5.06.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
4. На основание чл. 35, ал. 3 от ЗКИР заповедта да бъде разгласена чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника, и да се обяви на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството. 5. Заповедта да се връчи на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, а копия от нея – на възложителя и изпълнителя.

Изпълнителен директор: В. Коритарова
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.