Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване НН на „Цех за обработка на естествен камък“ в УПИ I, ПИ 027022, м. Балтовици, землище на с. Борово

Публикувано от Администратор 
Община Гоце Делчев на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската администрация е постъпил проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване НН на „Цех за обработка на естествен камък“ в УПИ I, ПИ 027022, м. Балтовици, землище на с. Борово и „Работилница за автомобили и мотоциклети, магазин, офиси и ограда“ в ПИ 016090, м. Балтовици, землище на с. Борово“ с трасе за кабелната линия, преминаващо през поземлени имоти с № 037001 – публична държавна собственост, № 027072, № 023001 и № 016077 – публична общинска собственост, всички в м. Балтовици, землище на с. Борово.
Проектът е на разположение в к-т 101 в сградата на Общинска администрация – Гоце Делчев с адрес гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2, и е публикуван на интернет страницата на общината на адрес [www.gotsedelchev.bg].
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Гоце Делчев в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.С уважение: /п./
ВЛАДИМИР МОСКОВ
кмет на община Гоце Делчев
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.