Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Одобрен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с №17395.137.41, местност “Заемджиков чифлик /Мочура”

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Със Заповед №829/28.11.2017г. е одобрен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с №17395.137.41, местност “Заемджиков чифлик /Мочура”, землището на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, с който имота се отрежда за „Обект за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“.
Застрояването е указано с ограничителни линии на застрояване, свободно разположено в имота, при спазване правилата и нормативите за разполагане на сгради на основното застрояване в поземлени имоти.
Определената устройствена зона е Пп: максимална височина до 10 м; Плътност на застрояване – 70%; Минимална озеленена площ – 30%; Кинт – 2.0; Начин на застрояване – свободно.
Изработеният ПУП-ПЗ се намира в общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2, ет.1, стая 104 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
На основание чл.128 от ЗУТ в 14 – дневен срок чрез кмета на общината, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по така предложения проект за ПУП.
Прикачени файлове:
отвори | свали - img20171201_102805371.pdf (1.88 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.