Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ПOДPOБEH УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ОТНОСНО УПИ I-2804 от кв.1351 ПО ПЛАНА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Гоце Делчев съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – план за застрояване, с който се предвижда надстрояване на съществуващите сгради в УПИ I-2804 от кв.1351 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, с предназначение за обществено обслужване.
Отреждането на имота не се променя.
Устройствените показатели: височина на застрояване до 8,00 м; максимална плътност на застрояване до 60%; максимална стойност на Кинт до 1,2; Позел минимум 40%.
Изработеният ПУП-ПЗ се намира в общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул.“Царица Йоанна”№2, ет.1, стая 104 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
На основание чл.128 от ЗУТ в 14 – дневен срок чрез кмета на общината, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по така предложения проект за ПУП.Последна редакция от 2017-07-14 17:12.
Прикачени файлове:
отвори | свали - PUP (3).pdf (1.11 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.