На основание чл. 62а, ал.2 от Закона за водите, Община Гоце Делчев осигурява 14-дневен обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх.№ РР-13-3/11.05.2022г., коригирано с вх. № РР-13-3(3)/22.07.2022г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за
издаване на разрешително за ползване на воден обект река, приток на река Места, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на „ Канализационна система на с. Буково“, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Всички заинтересовани лица в предвидения 14-дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите и да възразят срещу издаването на разрешителното или внесат предложения с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.


Възраженията и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" –гр. Благоевград, ул. “Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.Последна редакция от 2022-11-28 12:06.
Прикачени файлове:
отвори | свали - подписан_РР-13-3_СЪОБЩЕНИЕ_КС-с. БУКОВО_ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ_17_11_2022.pdf (254.3 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.