На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план – план регулация и план застрояване от УПИ I - за детски лагер от квартал 30 по плана на село Попови ливади, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград /ПИ с идентификатор 87802.11.10 по КККР на село Попови ливади/ се отделя улица тупик с о.т. 281а – о.т. 281б и УПИ II –за озеленяване и спорт от квартал 30 по плана на село Попови ливади, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград“ с Възложител: община Гоце Делчев.

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.
Прикачени файлове:
отвори | свали - DOC003.pdf (715.8 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.