Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Подбор на персонал за длъжност „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

Публикувано от Администратор 
Подбор на персонал за длъжност „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“
03-01-2020 - 12:53:24
Във връзка с изпълнение на проект „Община Гоце Делчев с грижа за хората с увреждания и в неравностойно положение“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.071-0002-C01 по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА:

Подбор на персонал за длъжност „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“


І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• Образование - завършено минимум начално образование;
• Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан професионален опит на сходна длъжност ще се счита за предимство за кандидата.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
Извършва услуги в помощ на потребителите, включващи една или няколко от следните социално-битови дейности:
 поддържане на личната хигиена (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо);
 поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава;
 закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост;
 съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;
 оказване на помощ при хранене;
 съдействие за закупуване на лекарства;
 съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост);
 заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);
 съдействие за осъществяване на дребни ремонти и грижа за дома;
 административна помощ и съдействие за: изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК; при настаняване и/или изписване от болница; попълване и подаване на необходимите формуляри като данъчни декларации, заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до ДСП или до други институции; съдействие за получаване на помощни средства по ЗХУ и др.
 оказване на помощ при придвижване в дома;
 оказване на помощ при прием на медикаменти и при извършване на домашна рехабилитация;
 оказване на помощ и съпровождане извън дома;
 оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти.
Изброените дейности се прилагат според индивидуалните потребности на обслужвания потребител.

Важно! Задълженията на персонала са подробно описани в длъжностните характеристики, с които кандидатите могат да се запознаят в Информационния център.

Място и условия за изпълнение на длъжността
 Длъжността се изпълнява в домовете на потребителите на територията на община Гоце Делчев.
 Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период от 8 месеца на пълно и непълно работно време.

II. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Заявление за участие в подбора (по образец);
2. Автобиография (по образец);
3. Документ за завършено образование (копие);
4. Документ за самоличност (за справка);
5. Трудова книжка или друг документ удостоверяващ професионален опит на същата или сходна длъжност (копие);
6. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.
Образец на заявление и автобиография могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получат от Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

III. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
1. Подбор по документи.
2. Интервю с одобрените по документи кандидати. До участие в интервю се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
Срок за подаване на документите – от 06.01.2020 г. до 21.01.2020 г. 17,00 часа.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на интернет страницата на общината и на информационното табло на служебния вход на сградата на общината до 27.01.2020 г.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Prilojenie 1-zaiavlenie GD-M11.doc (165 KB)
отвори | свали - Prilojenie 2-avtobiografia GD-M11.doc (181.5 KB)
отвори | свали - Prilojenie 3-DH lichen asistent.pdf (290.9 KB)
отвори | свали - 2_obiava podbor personal GD-M11.doc (167 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.