Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Информация за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 07 на ПРСР 2014-2020 за финансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в селата Брезница и Мосомище от община Гоце Делчев“

Публикувано от Администратор 
На 17.05.2019 г. кметът на Община Гоце Делчев г-н Владимир Москов, сключи договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0135-С01 с Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в селата Брезница и Мосомище от община Гоце Делчев“

Проектът е на стойност 1 149 715,48 лева и се финансира по Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договорът осигурява 100 % безвъзмездна финансова помощ за подобряването уличната инфраструктура.

Основните дейности по проекта са свързани с изпълнение на строително-монтажни работи на участъци от улици и тротоари към тях, както следва:
в с. Мосомище - ул. "Струга", ул. "Пирин", ул. "Цар Самуил" и ул. Цар Симеон";
в с. Брезница, участъци от - ул. Христо Ботев, ул. „Яне Сандански", ул. Дунав, ул. "Гео Милев", ул. "Лозята", ул. "Свобода", ул. "Бърда", ул. "Теофик Хаджи".
Общото количество на рехабилитираните и реконструираните участъци, които се очаква да бъдат изпълнени в рамките на проекта са 11 254,25 кв.м. улици и 4 416,1 кв.м. тротоари
Общото състояние на уличната настилка към момента е лошо, състоянието на тротоарите и пътните знаци не е добро, маркировката е износена или изцяло липсва. С изпълнението на проекта ще се рехабилитира пътното платно, ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътната и тротоарната настилка, ще се изградят отводнителни съоръжения, ще се осигури възможност за удобно преминаване на хората по тротоарите, ще се възстанови маркировката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението.

Цели на проектното предложение
С реализацията на проекта се цели подобряване на транспортно–експлоатационните характеристики на улиците, тротоарите, оптимизиране на организацията и безопасността на движение, осигуряване на достъпна среда за населението, повишаване на носимоспособността на уличната конструкция и осигуряване на максимален експлоатационен период.
С проекта постига подобряване на условията и безопасността на движението, активизиране на бизнес инвестициите, ускоряване развитието на местната икономика в частност туризма, а от тук задържане на човешкия капитал.
По отношение на живущите и работещите в двете села, конкретните цели са осигуряване на добър и сигурен достъп на хората:
- до домовете и работата, особено при условията на лоши климатични условия (следва да се има предвид, че уличната мрежа е в лошо състояние, част от улиците са трудни за използване, тротоарите на места са негодни за ползване);
- до предоставяните административни услуги в кметствата, до читалищата и до търговските обекти
- до образователната инфраструктура–училища и детска градина
- на безопасно преминаване на транспортните средства пряко извършващи дейност, доставящи стоки и работещи на територията на селата, защото по част от улиците се осигурява излаз от селата.

Очаквани резултати от изпълнението на дейностите по проекта
С реализиране на проекта ще се подобри 11 254, 25 кв.м. улици и 4 416,1 кв.м. тротоари в двете най-големи села в общината Брезница и Мосомище, а реалния резултат освен пряко за тях, ще се отрази и върху цялата община, тъй като проекта ще допринесе:
1. подобряване на уличната общинска инфраструктура и осигуряване на по-добър достъп до административни, образователни, културни и социални услуги и по-безопасно предвижване на населението и транспортните средства
2. повишаване на благоустройството и постигане на по-високо качество на жизнената среда
3. повишаване ефективността на местната икономика чрез осигуряването на добра и сигурна среда като предпоставка за подобряване и развитие на съществуващите отрасли и стимулиране на устойчивите местни бизнеси, в т.ч. туризъм и селското стопанство.

Проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в селата Брезница и Мосомище от община Гоце Делчев“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз – чрез Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Срокът за изпълнение на проекта е до 36 месеца, считано от датата на подписване на гореописания договор.Последна редакция от 2021-12-01 15:08.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.