Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Подбор на кандидат потребители за ползване на мобилни здравно-социални услуги (патронажна грижа).

Публикувано от Администратор 
Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.040-0036-C01 по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на кандидат потребители за ползване на мобилни здравно-социални услуги (патронажна грижа).

Мобилните здравно-социални услуги (патронажна грижа), ще се предоставят по домовете на потребителите от квалифициран персонал (медицински сестри, домашни санитари, рехабилитатор, психолог) и за тях могат да кандидатстват:
1. Хора с увреждания и техните семейства;
2. Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.

I. Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление (по образец);
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
4. Медицински протокол на ЛКК (копие);
5. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
6. Удостоверение за настойничество/ попечителство – ако е приложимо (копие);
7. Документ за самоличност на законния представител – настойник/попечител, ако е приложимо (за справка);

Образeц на заявление може да се изтегли от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получи в Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

II. Ред за провеждане на подбора
1. Подбор по документи – до оценка на потребностите от услуги ще бъдат допуснати лицата, представили всички изисквани документи.
2. Класиране на кандидат потребителите след извършване на оценка на потребностите.

На одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден на потребител (ежедневно или периодично по график), според потребностите.

Срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите – до запълване на квотата. (променен със Заповед № 745 от 19.08.2019 г.)
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.
Списъците на одобрените потребители, ще бъдат обявени на интернет страницата на общината и на информационното табло на на сградата на общината до 23.08.2019 г.

Важно!!! Патронажната грижа не е социална услуга „личен асистент“ и по проекта не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.Последна редакция от 2019-08-23 15:36.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 1_obiava podbor potrebiteli PG-K2.doc (145.5 KB)
отвори | свали - Prilojenie 1-zaiavlenie obrazec1.doc (148.5 KB)
отвори | свали - Zapoved 745 ot 19.08.19 udaljavane podbora na potrebiteli.pdf (37.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.