Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ИВАН СКЕНДЕРОВ" ЕООД гр. Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
Р Е Ш Е Н И Е №762/28.06.2019 г.
.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл.3, ал. 1, ал. 3 и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Гоце Делчев реши:
Да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, при следните условия:
1. Обект на конкурса: Избор на управител на общинско лечебно заведение за болнична помощ „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев с ЕИК 000022025.
2. Изисквания към кандидатите:
2.1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
2.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист;
2.3. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
2.4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
3. Необходими документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени:
3.1. Заявление за участие в конкурса.
3.2. Необходими документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие (Плик №1):
• Подробна автобиография, подписана от кандидата;
• Заверено копие от Диплом за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;
• Заверено копие от документ за придобита специалност за кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина;
• Заверено копие от документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина;
• Заверено копие от документ за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;
• Заверено копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия най-малко пет години трудов стаж, като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист;
• Данните по т. 2.4., свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
• Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните му качества;
Всички копия на документи следва да бъдат заверени с надпис “Вярно с оригинала”, дата и подпис на кандидата.
3.3. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период (Плик №2).
За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва: Плик №1, който съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие; Плик № 2, който съдържа Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
Заявлението и плика се подават в информационния център в сградата на общинска администрация – Гоце Делчев, адрес: община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в срок до 19.08.2019 г.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.
4. Темата, предмет на събеседването, с кандидатите е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие.“
Допълнителни въпроси по темата:
• Характеристики, обуславящи особеното място на лечебното заведение в системата на здравеопазването в България;
• Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение. Финансиране на болничните лечебни заведения, начини за справяне с натрупаните задължения на дружеството и оптимизиране на разходите;
• Привличане на млади специалисти на работа в лечебното заведение;
• Системи за управление на качеството в лечебното заведение;
• Органи на управление на лечебното заведение – права и задължения.
По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсите има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.
5. Документите по чл.2, ал.3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, здравнодемографската характеристика на района, диагностично лечебната дейност,) могат да се получават от кандидатите в лечебното заведение всеки работен ден до 19.08.2019 г.
6. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението, който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса.
7. Дата, час и място на провеждане на конкурса.
Конкурсът да се проведе от 11.00 часа на 20.08.2019 г. в сградата на общинска администрация – Гоце Делчев, първи етаж, заседателната зала на общински съвет –гр. Гоце Делчев, адрес: гр.Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, община Гоце Делчев.
8. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния състав. Комисията е в състав от 5 души: председател, секретар и трима членове, от които единият е представител на РЗИ-Благоевград.
.

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ /п./
Председател на ОбС
Прикачени файлове:
отвори | свали - proekt_dogovor_2019.docx (26.4 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.