Служба по геодезия, картография и кадастър - Благоевград съобщава, че със Заповед № РД-16-16/ 13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК на основание чл.35, ал.1 и ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник, бр.42/ 28.05.2019 г.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 1.pdf (459.6 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.