Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-І" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публикувано от Администратор 
Препис!

З А П О В Е Д
№266 от 25.03.2019 г.


На основание чл. 23, ал. 3 от Наредба №3 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Гоце Делчев в търговски дружества с общинско участие в капитала и решение №670/31.01.2019 г. на Общински съвет – Гоце Делчев

О Б Я В Я В А М:


І. Конкурс за възлагане управлението на “Медицински център І – Гоце Делчев” ЕООД гр. Гоце Делчев с ЕИК 101508732.

ІІ. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да притежават образователно квалификационна степен “магистър” по медицина.
2. Да имат пет години трудов/осигурителен стаж като лекар.
3. Да имат придобита специалност.
4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІІ. Кандидатите подават следните документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса - свободен текст;
2. Автобиография;
3. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен „магистър“ по медицина, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия/осигурителен стаж – официални документи за трудов стаж; служебен стаж; осигурителен стаж; извършване на дейност в чужбина;
5. Копие от документ за придобита специалност;
6. Декларация по чл. 18 от Наредба №3 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в търговски дружества с общинско участие в капитала или декларация, че ако бъдат избрани за управител в едномесечен срок ще отстранят пречките.
На основание чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление данни за осъждането на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер на кандидатите ще се съберат служебно.
Всички копия на документи следва да бъдат заверени с надпис “Вярно с оригинала”, дата и подпис на кандидата.

ІV. Начин на провеждане на конкурса: Събеседване за защита на представената бизнес-програма за управление на “Медицински център І – Гоце Делчев” ЕООД гр. Гоце Делчев за тригодишен период

V. Срок за подаване на документите
1. Необходимите документи за участие в конкурса без бизнес програмата се подават до 17.00 часа на 15.04.2019 година в гишето за информационно обслужване, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2. Заявлението и документите се представят в запечатан плик, върху който се изписват името на кандидата и дружеството за което се кандидатства.
2. До 18.04.2019 г. (3 работни дни, след изтичане на срока за подаване на документите), комисия назначена от кмета на общината извършва предварителен подбор на кандидатите чрез съпоставяне на техните данни по документи с обявените изисквания.
3. За резултатите от предварителния подбор кандидатите се уведомяват писмено. До събеседване се допускат кандидатите, преминали през предварителния подбор.
4. На лицата преминали предварителния подбор се предоставя информация за дружеството, включваща последния годишен счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя, щатното разписание на работещите, проекто-договор за възлагане на управлението. Кандидатите се уведомяват писмено за дните и часовете, в които могат да се запознаят със съдържанието на документите.
5. До 17.00 ч. на 03.05.2019 г. (15 дни от датата на извършване на предварителния подбор, но не по-късно от 3 работни дни преди датата на конкурса), кандидатите представят в гишето за информационно обслужване, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, своите бизнес програми в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано името на участника и дружеството, за управлението на което се кандидатства.


ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./
Кмет на община Гоце Делчев
Прикачени файлове:
отвори | свали - 2019_dogovor.docx (27.9 KB)
отвори | свали - dekl_18.doc (26 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.