English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Електронни услуги

 

Заявяване на електронни услуги

 

 

Единен модел за заявяване, заплащане и
предоставяне на електронни административни услуги

 

Основната цел на създаването и реализирането на Единния модел е да се предостави възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана с тях.

 

Същност на Единния модел

На фигурата е представен Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронния административни услуги. Той е съвкупност от основния централизиран работен процес за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и ресурсите на електронното управление, чрез които се осигурява.

Всeки един от компонентите на модела предоставя самостоятелна или група от самостоятелни услуги. За всяка един от компонентите на Единния модел се разработва детайлизиран функционален модел, които описва взаимодействието му с останалите компоненти, с външни за модела системи и процеси и с потребители на предоставяни от компонента услуги.

 

 

Описание на модела

 

Достъп на заявителя до електронни административни услуги

 

Процесът започва с влизането на заявителя на е-услуга в ЕПДЕАУ.

Попълване от заявителя на изискваните за услугата форма-заявление и съпътстващи документи.

След избор на услуга заявителят се пренасочва към системата за управление на електронни форми. Системата го пренасочва към системата за електронна автентикация, която идентифицира потребителя, чрез избраното от него регламентирано средство за идентификация.

След като услугата бъде избрана, се визуализира електронна форма-заявление, в която автоматично се попълва наличната вече в регистри и номенклатури информация. При необходимост заявителят попълва само специфичната за дадената услуга информация. Генерира се уникален номер на заявената услуга, който се визуализира в попълнената форма и служи за уникално идентифициране на конкретната транзакция (услуга) при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка.

След потвърждение за успешно преминат формален и логически контрол на попълнената форма-заявление и в случай че се изискват, се визуализират  за попълване и прикачване съпътстващи документи, като при възможност същите автоматизирано се попълват чрез заявяване и предоставяне на информация от първичния администратор на данни (ПАД).

 

Връчване на формата-заявление на доставчика на услугата

След попълване и електронно подписване на формата-заявление, пакетът документи (формата-заявление и съпътстващите документи в случай че се изискват такива) се връчва в профила на доставчика на услугата чрез използване на услугата „Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща“, реализирана чрез системата за Електронно връчване (е-връчване). Постъпването и регистрирането на пакета документи може да бъде автоматизирано (при интеграция система-система) или ръчно (чрез достъп от страна на упълномощено лице до постъпилите документи в профила за е-връчване на доставчика на услугата). В случай че доставчика на услугата не е интегрирал системата си със системата на е-Връчване, отговорните служители на доставчика на услугата, се уведомяват чрез SMS и/или по електронна поща за наличието на постъпили документи. Документите се считат за връчени, когато постъпят в информационна система на доставчика на услугата. Дейностите се регистрират в журнален файл на системата.

 

Процес на обработка при доставчика на услугата

Процесът по обработка на заявената услуга може да бъде ръчен или автоматизиран в зависимост от нивото на автоматизация на административните процеси при доставчика. Това по никакъв начин не оказва влияние върху възможността услугата да е от ниво 3 или 4 (заявяване, заплащане и предоставяне по електронен път). Доставчикът регистрира документите, свързани със заявената услуга в Деловодна система. Задължително след регистрация на документите се връща входящия номер на заявената услуга, който се изпраща към профила на потребителя в системата за е-връчване.

При необходимост от удостоверяване на допълнителни факти и обстоятелства свързани с обработката на заявената услуга, същата се заявява от доставчика като Вътрешна ЕАУ (ВЕАУ) чрез интеграционната шина за обмен на справочна и удостоверителна информация, предоставяща достъп до регистри и бази данни на ПАД. Заявяването може да е автоматизирано, при наличие на ИС на доставчика и нейната интеграция с интеграционната шина или чрез предоставения Web интерфейси (системи Regix I RegUx) за достъп от страна на оторизирани служители.

 

Заплащане на услугата при необходимост

При необходимост от заплащане на услугата, доставчикът заявява плащане в профила на заявителя в системата за електронно плащане (е-плащане – https://pay.egov.bg). Заявяването може да е автоматизирано или ръчно чрез интерфейс за заявяване на плащания, част от системата за Е-форми. Уникалността на плащането за дадена услуга се идентифицира чрез вписването като номер на документ на уникалния номер на формата-заявление. Информацията за наредено плащане по заявената услуга от страна на заявителя, автоматизирано постъпва в системата на доставчика, ако съществува такава и е интегрирана с е-плащане или  се обработва от оторизиран служител.

 

Предоставяне на резултата от услугата на заявителя

Резултатът от услугата се предоставя по указания от заявителя канал за доставка, включително и чрез връчване в профила на заявителя в системата за еВръчване. В резултата от услугата задължително присъства и уникалния номер на формата-заявление.

 

Специфични случаи на прилагане на Единния модел

 

 

Първи специфичен случай – изпращане на пакета документи от Системата за еФорми към профил в Системата за еВръчване

 

На вход в Системата за еФорми физическото лице се автентикира чрез Системата за еАвтентикация. След изпълнение на всички действия от страна на автентикираното лице за подготовка на пакета документи за избраната от него електронна административна услуга трябва да се определи профила към който да се изпратят тези документи в Системата за еВръчване. За целта Системата за еФорми отправя запитване към Системата за еВръчване за всички профили, в които автентикираното лице участва. Тези профили се визуализират в Системата за еФорми и заявителя на услугата избира профила от името на който ще се връчи пакета документи за заявяване на услугата към съответната администрация.

В процеса на реализация на електронните форми за заявяване на услуга се оказа, че към настоящия момент липсва актуална номенклатура на всички административни структури в Република България, по която унифицирано да се идентифицира административната структура към която да се заяви услугата в Системата за еВръчване. Като временно решение на това предлагаме за кодиране на административните структури за заявяване на услугите да се използва вътрешната номенклатура на Системата за еВръчване, допълнена с тази от регистъра на участниците в СЕОС.

 

Втори специфичен случай – връчване от страна на администрацията на входящ номер на заявлението от регистъра на съответната администрация.

 

Тъй като автентикираното лице от Системата за еФорми само определя от кой профил да се изпрати заявлението връщането на входящия номер задължително се изпраща в профила на заявителя в Системата за еВръчване заедно с информация кое физическо лице е заявило услугата. Под заявител се разбира титуляра или упълномощено по съответния ред от титуляра лице. Администрацията има задължението да провери законността на оправомощаването, ако има такова. На база на резултатите от проверката администрацията решава на кой профил в еВръчване да изпрати входящия номер и до който в последствие да изпраща всички уведомления и резултата от заявената услуга.

 

Трети специфичен случай – заявяване в Системата за еПлащане на дължимата сума за заявената услуга.

 

В Системата за еФорми бе разработена форма за заявяване на плащане от страна на администрация в условията на липса на интеграция на специализираната й система със Системата за еПлащане.


В тази форма се въвеждат всички необходими атрибути, за да се заяви сума за плащане по услуга към Системата за еПлащане. След заявяването на плащането автоматично от Системата за еПлащане ще се върне на Системата за еФорми „Код за плащане“. Този „Код за плащане“ позволява да се влезе в Системата за еПлащане без квалифициран електронен подпис и да се достъпи информация и/или да се заплати конкретното задължение, за което се отнася кодът от произволно лице (заявител на електронна административна услуга или лице, на което е предоставен кода, от заявител на електронна административна услуга, с цел да извърши плащане).
Този код заедно с информацията за заявената сума за плащане по услугата се изпраща от Системата за еФорми в профила на заявителя в Системата за еВръчване. С това се обезпечава по безспорен начин уведомяването на заявителя за размера на таксата за услугата и му се предоставя възможност за плащане чрез Системата за еПлащане.

 

Четвърти специфичен случай – получаване на информация за извършено плащане в условията на липса на интеграция на специализираната система на администрацията със Системата за еПлащане.

 

Администрацията следва да определи служител, който на определен интервал от време да проверява за извършено плащане по услугата в Системата за еПлащане.

 

Ресурси на електронното управление, участващи в реализацията на Единния модел

 Ключовите хоризонтални системи и интеграционния слой на електронното управление чрез оркестрирането, на които ще се постигне  реализиране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ, наричани за целите на Единния модел „компоненти“ са: 

  • Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ);
  • Система за електронна автентикация (еАвт);
  • Система за управление на електронни форми (еФорми);
  • Система за електронна оторизация (еОтор);
  • Интеграционна шина за обмен на електронни документи
  • Интеграционна шина за обмен на удостоверителна и справочна информация (Regix);
  • Интеграционна шина за достъп и управление на ИТ услуги и данни;
  • Система за електронно плащане (еПлащане);
  • Система за електронно връчване (еВръчване).

С цел постигане на пълната предвидена функционалност на Единния модел  ще се наложи разширяване на функционалности на хоризонталните системи на електронното управление и изграждане на интерфейси, които ще осигурят и гарантират по лесното използване на основния и спомагателните работни процеси при предоставяне на бизнеса и гражданите на електронни административни услуги.

 

Участници в Единния модел

Заявител – физически или юридически лица, които реализират своя законен интерес по заявяване и получаване на резултати от административни услуги пряко или чрез свои представители;

 

Държавна агенция "Електронно управление" – централна структура на държавната администрация осигуряваща и гарантираща работоспособността на ресурсите на електронното управление, участващи в реализацията на Единния модел;

 

Платежен оператор (доставчик на платежни услуги) – организацията, осигуряваща технологична среда за заплащането на изискуемите такси при предоставяне на електронни административни услуги. Той чрез системата за електронно плащане взаимодейства със заявителя и с доставчика на електронна административна услуга.

 

Доставчик на електронна административна услуга – административен орган, лице, осъществяващо публични функции, или организация, предоставяща обществени услуги, които предоставят електронни административни услуги на гражданите и организациите в рамките на своята компетентност.

 

Задължения на участниците

Заявител

В началния етап на прилагане на Единния модел заявителят ще е необходимо да притежава валидно средство за идентификация, електронен подпис и профили в системите на еФорми, еВръчване и еПлащане.

 

 

Заявяване на електронни услуги

 


hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/