English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Проект: Селски туризъм в Югозападна България

 

Проектът “Подкрепа за селския туризъм в Югозападна България чрез създаване на моделна мрежа за обучение” (кратко наименование “Селски туризъм в ЮЗ България”) се изпълнява от две водещи организации: от фламандска страна това е “Синтра Уест” – организация с опит в подпомагането на селски туризъм и реализация на подобни проекти в Югоизточна Европа (Румъния), а от българска - Пирински туристически форум. Останалите партньори са Държавната агенция по туризъм на Република България и общините Банско, Разлог и Гоце Делчев. Партньор от фламандска страна е и обучителната организация „Уесттоер“. Финансирането е осигурено от Фламандското правителство и партньорите.

 

Продължителност на проекта: Януари 2008 г. – декември 2009 г.

 

Бюджет на проекта: 152845.50 Евро, от които 95000 са осигурени от Фламандското правителство, а останалите – от партньорите.

 

Обхват на проекта: Общини Гоце Делчев, Банско и Разлог, с избраните пилотни села: Делчево от община Гоце Делчев, Кремен от община Банско и Баня от община Разлог.

 

Целеви групи на проекта: Местни доставчици на основни и допълнителни туристически услуги от селата в трите общини.

 

Цели на проекта: Създаване на модел за стимулиране на селския туризъм чрез развитие на човешките ресурси.

 

Дейности/резултати:

1. Инвентаризация на човешките ресурси за селски туризъм в трите общини и оценка на техните нужди от обучение; подбор на целева група от 16 човека с най-голям интерес и мотивация;

2. Обучение на целевата група по предприемачество и основи на селския туризъм;

3. Учебно пътуване за целевата група във Фландрия за запознаване с опита в развитие на селски туризъм;

4. Индивидуални консултации за доставчиците на туристически услуги от страна на фламандски и български експерти;

5. Издаване и разпространение на туристически пътеводител за района на трите общини.

 

 


ПРОЕКТ!

Генерален план
за организация на
движението в град
Гоце Делчев:

Записка .pdf
Чертежи 1–6 .pdf
Чертежи 8–14 .pdf
Чертежи 150–7 .pdf
Чертежи 17–21 .pdf

Галерии

hosted by bulgaria.domino.bg