English 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 


. " " 2


000024745088 800 60 80
0751 97 008


0751 97 005088 483 67 43
0751 950 75


: obshtina@gotsedelchev.bg

0888006080 1

�������� ������������

<<

[29.03.2023]

2 2023 .

01.04.2023 . 13.00 . . , . 2

.

......................... .................... .................

01.04.2023............. 13.00 . ............01 11 00 024...............

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 025...............

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 026..

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 027..

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 028...

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 029...

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 030...

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 031...

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 032...

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 033...

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 034...

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 035...

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 036...

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 037...

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 038...

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 039...

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 040...

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 041...

01.04.2023 ............13.00 ..............01 11 00 042...

.

01.04.2023 . 15.00 . . , . 2

.

......... .

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 001...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 002...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 003...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 004...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 005...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 006...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 007...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 008...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 009...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 010...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 011...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 012...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 013...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 014...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 015...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 016...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 017...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 018...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 019...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 020...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 021...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 022...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 043...

01.04.2023 ㅅ.. 15.00 .01 11 00 044...

<< |

hosted by bulgaria.domino.bg