English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[07.02.2023]

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

На 04.02.2023 г. община Гоце Делчев започна изпълнението на проект „Грижа в дома в община Гоце Делчев“.

Проектът се финансира с административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0077 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд +.

Общата стойност на проекта е 685 021,49 лева от които 100 % е безвъзмездната финансова помощ.

Срок за изпълнение на дейностите е 13 месеца – от 04.02.2023 г. до 04.03.2024 г.

Общата цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Гоце Делчев, с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на индивидуалните им потребности.

Специфични цели:

 Разширяване на възможностите за дългосрочно предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в община Гоце Делчев.

 Повишаване на капацитета на общинско ниво за предоставяне на мрежа от качествени и достъпни интегрирани здравно- социални услуги в домашна среда за лицата с увреждания и възрастните хора.

Проектът включва изпълнението на следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Целеви групи: В дейностите за подкрепа, чрез предоставяне на грижи в дома ще бъдат обхванати, представители на следните целеви групи:

 Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания - 127 лица, които в рамките на 12 месеца в домашната си среда ще получават: почасови мобилни здравни грижи и медицинско наблюдение; почасови социални услуги за организиране на ежедневието и домакинска помощ; психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храни и продукти от основна необходимост; информиране и индивидуални консултации с различни медицински специалисти във връзка с поддържане и контролиране на здравословното състояние.

 Служители на доставчика на услугата „грижа в дома“ - 32 лица, които ще бъдат наети по проекта за предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги, и които ще получат професионална подкрепа, чрез осигуряване на необходимото обучение (въвеждащо и/или надграждащо) и периодично провеждане на супервизия.

Очаквани резултати:.

 Минимум 127 потребители, ще получат различни по вид почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда.

 На всеки потребител ще бъде осигурена възможност за избор на услуги, които в максимална степен отговарят на неговите потребности.

 Ще бъде осигурен достъп на лица с увреждания и самотно-живеещи възрастни хора до психологическа подкрепа и консултиране, съобразно индивидуалните им потребности.

 Ще бъде осигурена навременност и надеждност на доставките от първа необходимост за хората от целевите групи.

 Ще бъде изграден професионален капацитет на екипа, ангажиран с почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете, което е гаранция за високо качество на предоставените услуги.

Изпълнението на проекта ще отговори на реалните потребности на нуждаещите се лица, ще улесни достъпа им до здравни грижи и качествени услуги, ще допринесе за социалното им приобщаване и за подобряване качеството на живота им, ще повиши ефективността и устойчивостта на услугите за предоставяне на дългосрочни грижи в домашна среда на територията на община Гоце Делчев.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg