English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[25.11.2022]

ВТОРА ДИСКУСИОННА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С РЕКА МЕСТА ПО ПРОЕКТ NEXOGENESIS

На 25 ноември 2022 Община Гоце Делчев организира и проведе втора работна среща на заинтересованите страни, на която да се дискутират проблемите на връзката вода-енергия-храна-екосистема в басейна на река Места. Срещата бе организирана по проект NEXOGENESIS.

Нейната цел, както и на първата такава среща, бе да ангажира заинтересованите страни, играещи критична роля в управлението на водните ресурси, като: регионални и национални държавни структури и институции, представители на местната власт; бизнеса; операторите и ръководителите на енергийни и водни ресурси; екологични организации; НПО.

Срещата бе водена от Любомир Марковски, експерт по околна среда, който на кратко припомни проектните цели, представи SWOT анализ на база събраната информация от интервюта (field visit) през месец юли, проведени с български и гръцки заинтересовани страни, както и от проведени външни проучвания.

Освен това обобщение на идентифицираните горещи теми бе представено и бе проведена дискусия за валидиране на информацията, която ще бъде подадена към партньорите за интегриране в мрежата на NEXOGENESIS. В резултат на дискусията основните твърдения за проблемите на реката бяха потвърдени, но някои по-малки теми останаха недискутирани, поради липса на информация и/или представителство на институции.

Някои от основните теми на дискусиите бяха темата за пречиствателните станции за битови отпадни води; темата за високопланинските водохващания на хижите и за липсата на инфраструктура в новия план за управление на дирекцията на НП Пирин; пасищното животновъдство и липсата на информация за размера на екологичното въздействие на добитъка над околната среда и конкретно водите.

В хода на дискусиите стана ясно, че липсата на комуникация между гръцката и българската страна на река Места се оказва сериозен проблем за ефективното управление на водния басейн. Основен проблем също така се очертава комуникирането на МОСВ с обществеността, което поражда неспокойство, неосведоменост и недоверие у заинтересованите страни в региона, потенциално и в други части на страната.

Срещата бе организирана по проект NEXOGENESIS, финансиран от програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации Хоризонт 2020 по споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 101003881.

Община Гоце Делчев участва като партньор в проекта от септември 2021 г. и отговаря за задачата да събере данни за басейна на река Места в българската част, които препраща към гръцките си колеги от Национален технически университет на Атина, които генерализират информацията.

Действията на общината се фокусират върху трансграничния водосбор на реката между Гърция и България с цел засилване на сътрудничеството и участието на заинтересованите страни в процеса на формиране на тези политики и вземането на решения.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg