English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[28.07.2022]

ПРОВЕДЕ СЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА 2021 ГОДИНА

Публично обсъждане на отчета на бюджета за 2021 година на община Гоце Делчев се проведе днес. На него присъстваха кмета на общината Владимир Москов, заместник-кметът Богдан Боцев, председателят на Общински съвет - Гоце Делчев Димитър Балтаджиев, Йорданка Ендрева - директор на Дирекция "Финансово-стопански дейности", Антоанета Пенкова - главен счетоводител, Асан Имамов - началник отдел "Устойчиво развитие, програми и проекти".

С Решение № 208 от 24.02.2021 от Протокол №19, Общинският съвет утвърди бюджета на община Гоце Делчев за 2021 г., който първоначално възлиза на 36 522 900 лева.

Фактически постъпилите средства по сметката на общината за цялата 2021 г. са в размер на 47 127 208 лева, като от тях държавата е осигурила средства за издръжка на държавните дейности в размер на 29 835 514 лв. в т. ч. 1 017 604 лв. наличност в банковите сметки на делегираните от държавата дейности.

От местни приходи, фактически постъпили по сметката на общината за 2021 година са 17 291 694 лева в т. ч. 3 299 316 лв. наличност в банките в края на периода на местните дейности.

Така посочените приходи са балансирани със съответните разходи.

Държавните приходи към 31.12.2021 г. възлизат на 29 835 514 лв. при първоначален план от 27 459 300 лв. или 108,65 % изпълнение спрямо първоначалния план.

Изпълнението на общинските приходи за 2021 година е в размер на 17 291 694 лв.

Имуществени и други местни данъци - данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху придобиване на имущество по възмезден начин- при план 2 188 100 лв. за отчетния период са събрани 2 584 692 лв..

По големите инфраструктурни проекти с европейско финансиране към 31.12.2021г. са получени средства в размер на 6 103 328 лева. Основната част от тези средства – над 4,2 млн лева са по приключилия през 2021г. проект за изграждане на инсталации за третиране и компостиране на отпадъци на Регионално депо за ТБО. Другите приключили проекти през 2021 г по които са преведени средства са за трансграничните проекти за ремонт на детския лагер на Попови ливади (363 241 лв), ремонт на вътрешно отделение на МБАЛ гр. Г.Делчев (417 142 лв), които са изпълнени в партньорство с македонски общини. Останалите средства за са проекти, които се изпълняват от социални и образователни институции.

По отношение на текущите проекти започнали през 2020/2021г и изпълнявани и в момента, 391 794 лв са преведени от Програмата за развитие на селските райони по сметката на проекта за външен и вътрешен ремонт на детска градина в с.Брезница. По Оперативната програма за развитие на регионите в общината са получени първите плащания в размер на 331 917 лв по проекта за изграждане на социални жилища и 168 827 лв по проекта за саниране на две многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев. Основните плащания от страна на финансиращите органи по тези преходни проекти, както и по проекта за улици в селата Мосомище и Брезница, финансиран по линия на МИГ се очакват през втората половина на 2022 и началото на 2023 г.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg