English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[27.05.2024]

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТЪПВАНЕ НА ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН

На основание чл.4, ал. 2 от наредба №8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл. 3, ал. 3, т.1, т. 3 и т. 24 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“ и във връзка с Заповед № РД-04-148/16.05.2024 г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград.

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

1. Определям пожароопасен сезон на територията на община Гоце Делчев, считано от 01.06.2024 год. до 31.10.2024 год.

2. Да се спазват стриктно изискванията на Наредба номер 8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, които са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.

3. Да се предприемат необходимите мерки за недопускане възникването на пожари и нанасянето на щети на земеделската продукция, селскостопанския инвентар и горските територии.

4. Всички кметове и кметски наместници, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението(ПБЗН) при осъществяването на контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от пожари.

5. Всяко лице забелязало пожар, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/