English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[28.02.2024]

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

На 31.01.2024 г. община Гоце Делчев подписа допълнително споразумение за удължаване с 3 месеца на проект „Грижа в дома в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0077 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд +.

Общата стойност на проекта се увеличава със 171 255,37 лв. и става 856 276,86 лв. които 100 % са безвъзмездна финансова помощ.

Срок за изпълнение на дейностите се увеличава с 3 месеца – от 04.02.2023 г. до 04.06.2024 г.

За изминалите 12 месеца в домашната им среда 213 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания получаваха почасови мобилни здравни грижи и медицинско наблюдение, информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания; почасови социални услуги за организиране на ежедневието и домакинска помощ; психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храни и продукти от основна необходимост; помощ за заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите); подкрепа за поддържане на социални контакти.

Почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда се предоставят от назначените по проекта 2 медицински сестри и 50 домашни помощници.

Поради достигане на максималния капацитет на проекта в периода до 04.06.2024 г. ще бъдат приемани нови потребители само от групата на самотно живеещи възрастни хора (без близки и роднини в населеното място) в невъзможност за самообслужване. Грижите за тях ще бъдат осъществявани от наличния към момента персонал на услугата.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/