Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail obshtina@gotsedelchev.bg

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[06.11.2023]

ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Експерти от Община Гоце Делчев участваха във второто от общо 4 обучения за повишаване капацитета на служителите на общината във връзка с успешно изпълнение на политиките, подкрепяни от Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 (ПРР), чрез участия в специализирани/ тематични обучения, програми за обмени на опит и добри практики, семинари и работни групи.

.

Обучението бе на тема: „Участие в програми по обмен на опит по прилагане на инструменти за интегрирано градско и териториално развитие за служители от администрацията на Община Гоце Делчев“. В него взеха участие 9 служители на общината от отделите „Устойчиво развитие, програми и проекти“, „Обществени поръчки“ и дирекциите „Устройство на територията“ и „Финансово-счетоводни дейности“.

.

Обучението се проведе в периода 01.11 – 03.11.2023 в гр. Банско и включваше теоретична и практическа част. Лекциите бяха свързани с цели, приоритетни оси, бюджет на ПРР 2021-2027, идентифициране на идеи, структуриране на партньорства във връзка с разработването на проекти, изпълнение и отчитане на проекта. По време на практическата част участниците бяха разделени на групи за сформиране на партньорство и подготовка на примерна концепция за ИТИ.

.

Обучението се проведе по проект „Подкрепа за Община Гоце Делчев за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР)“. Проектът се финансира по силата на АДБФП № BG16RFOP001-8.006-0034-C01/03.07.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж 20114-2020“ (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос „Техническа помощ“, процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“.

.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Подкрепа за Община Гоце Делчев за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg