English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[23.10.2023]

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Експерти от Община Гоце Делчев участваха в първото от общо 4 обучения за повишаване капацитета на служителите на общината във връзка с успешно изпълнение на политиките, подкрепяни от Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 (ПРР), чрез участия в специализирани/ тематични обучения, програми за обмени на опит и добри практики, семинари и работни групи.

.

Обучението бе на тема: „Подобряване знанията и уменията на служителите на Община Гоце Делчев при подготовка на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) и проекти/проектни идеи за интегрирано градско и териториално развитие за периода 2021 - 2027.“ В него взеха участие 9 служители на общината от отделите „Устойчиво развитие, програми и проекти“, „Обществени поръчки“ и дирекциите „Устройство на територията“ и „Финансово-счетоводни дейности“.

.

Обучението се проведе в периода 18.10 – 20.10.2023 и включваше различни теми като определяне на приложимия режим на държавна помощ, специфични изисквания и добри практики по създаване на партньорства, европейска и национална нормативна уредба по подхода ИТИ и др.

.

Обучението се проведе по проект „Подкрепа за Община Гоце Делчев за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР)“. Проектът се финансира по силата на АДБФП № BG16RFOP001-8.006-0034-C01/03.07.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж 20114-2020“ (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос „Техническа помощ“, процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“.

.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Подкрепа за Община Гоце Делчев за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/