English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[29.09.2023]

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

От 04.02.2023 г. община Гоце Делчев изпълнява проект „Грижа в дома в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0077 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд +.

От 04.03.2023 г. до сега, по проекта се осигурява подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Гоце Делчев, с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на индивидуалните им потребности.

За изминалите 7 месеца в домашната им среда 176 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания получаваха почасови мобилни здравни грижи и медицинско наблюдение, информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания; почасови социални услуги за организиране на ежедневието и домакинска помощ; психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храни и продукти от основна необходимост; помощ за заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите); подкрепа за поддържане на социални контакти.

Почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда се предоставяха от назначените по проекта 2 медицински сестри и 50 домашни помощници.

Предоставянето на почасови мобилни здравно-социални услуги на потребителите ще продължи до 04.03.2024 г. и за тях могат да кандидатстват:

1. Хора с увреждания;

2. Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Кандидатите подават следните документи:

1. Заявление (по образец);

2. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК – ако е приложимо (копие);

3. Медицински протокол на ЛКК - ако е приложимо (копие);

4. Други медицински документи – актуална епикриза и др. - ако е приложимо (копие);

5. Удостоверение за настойничество/ попечителство – ако е приложимо (копие);

Образец на заявление може да се изтегли от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получи в Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, както и в офиса на проекта на ул. „Пейо Яворов“ № 1 – Младежкия дом.

Документите се подават лично, чрез пълномощник или по куриер в офиса на проекта, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов” № 1 – Младежки дом, всеки работен ден от 08,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 17,00 ч.

На всички лица, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидат-потребителя и ще оценят потребността му от здравна и/или съответно социална услуга. Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се кандидат-потребители.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/