English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[22.08.2023]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7 НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.

Община Гоце Делчев успешно реализира проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на детска градина "Еделвайс", с.Брезница, Община Гоце Делчев".

.

Проектът се финансира с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0024-С01, сключен на 18.06.2020г. с Държавен фонд „Земеделие“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Инвестиционният проект включва цялостна, основна реконструкция и ремонт на детската градина, в т.ч. и отделни инсталационни системи и вертикална планировка. Реализирането на инвестиционния проект цели подобряване на условията за обучение и отдих на децата, осигуряване през студените дни и месеци на подходящата температура спокойното провеждане на учебния процес в рамките на бюджета който получава градината. Достъпа до добро образование в модерна и благоустроена училищна среда е базата върху която всяка община, целяща в перспектива подем, развитие и задържане на младата част от населението, трябва да стъпи, за да се създадат предпоставки за развитие в бъдеще. Чрез инвестициите в образователна инфраструктура ще се улесни достъпа и качеството на предоставяното образование и ще се намали броя на преждевременно напусналите сферата на образованието, ще сесъздадат пблагоприятни условия за ограничаване на миграцията сред младите хора

Основната дейност по проекта бе изпълнение на строително-ремонтните дейности, включващи цялостно външно и вътрешно обновяване на основната сграда на детската градина с разгъната площ от 1005 кв.м., както и прилежащото дворно пространство с площ от 3960 кв.м. Изпълнени бяха полагане на външна топлоизолация, ремонт на покрива, ремонт на стени, тавани и подове в дневни, занимални, офиси, коридори, стълби и др. помещения; подмяна на отоплителната инсталация (радиатори и тръбна мрежа, нов котел за преминаване към изгаряне на биомаса-пелети), подмяна на електрическата, ВиК и др.инсталации (пожароизвестителна, аварийно-оповестителна, заземителна, мълниезащитна, домофонна, монтаж на слънчеви колектори за топла вода, реконструкция на дворно пространство с доставката на оборудване (комбинирани детски съоръжения, 16 бр.пейки и 6 бр.беседки), ремонт на ограда, подмяна на входни врати и др. С изпълнение на тези дейности основната сграда на детската градина отговаря на всички съвременни изисквания, включително за енергоефективност и използване на възобновяеми енергийни източници.

Постигната бе главната цел на проекта: подобряване на материалната база, условията за обучение и отдих на децата, възможностите за качествено осъществяване на обучителния процес в детска градина "Еделвайс", с. Брезница.

С реализация на проекта се постигнаха следните резултати:

- постигне пряк ефект върху удовлетвореността на родителите и възпитателите от материалната база, което ще повлияе положително върху ограничаване на миграционния поток;

- повишено качеството на предлаганите услуги в реконструираната база на ДГ, предвид вида естеството и ефекта от дейностите които ще се извършат;

- съществено подобрена материална база на детската градина, а от там условията при които се обучават децата, което ще подобри възможностите за качествено осъществяване на обучителния процес.

- по-добри условия при оптимизирани разходи.

- осигурен стабилен поток от деца, създадени предпоставки за допълване на извънкласните занимания.

Обща стойност на реализирания проект е 960 430.88 лева, в т.ч. 448 782,80 лева европейско съфинансиране и 79 196,96 лева национално съфинансиране и 432 451.12 лева собствено участие.

.

Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

„Европа инвестира в селските райони“

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/