English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[31.07.2023]

НОВ ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ

Община Гоце Делчев е бенефициент по проект „Подкрепа за Община Гоце Делчев за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР)“. Проектът се финансира по силата на АДБФП № BG16RFOP001-8.006-0034-C01/03.07.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж 20114-2020“ (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос „Техническа помощ“, процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“.

Основната цел на проекта е повишаване капацитета на служителите на община Гоце Делчев във връзка с успешно изпълнение на политиките, подкрепяни от Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 (ПРР), чрез участия в специализирани/ тематични обучения, програми за обмени на опит и добри практики, семинари и работни групи.

В планираните обучения ще бъдат включени 9 експерта от Общината, отговарящи за изготвяне на проектни предложения, участващи в екипите за изпълнение на проекти по Приоритетна ос 2 и в екипите за изпълнение на интегрирани териториални стратегии.

Повишаването на капацитета на експертите ще се осъществи чрез:

Обучение 1: Подобряване знанията и уменията на служителите на Община Гоце Делчев при подготовка на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и проекти/проектни идеи за интегрирано градско и териториално развитие за периода 2021 - 2027. Обучението предвижда идентифициране на идеи, структуриране на партньорства, разработване на концепции за ИТИ, подготовка на проекти и др. п.;

Обучение 2: Организиране и провеждане на специализирани/тематични обучения по региони за планиране за повишаване капацитета на служители на Община Гоце Делчев за изпълнение на публичните й функции, свързани с прилагането на инструменти за ИТИ по линия на ПРР;

Обучение 3: Организиране участието на служители на Община Гоце Делчев в програми за обмен на опит и добри практики и/или семинари и/или работни групи в страната по прилагане на инструменти за интегрирано градско и териториално развитие;

Обучение 4: Организиране участието на служители на Община Гоце Делчев в програми/ посещения за обмен на опит и добри практики в чужбина.

Част от проектните дейности са и закупуване и доставка на компютри (хардуер и софтуер) и на ИТ оборудване за обезпечаване работата на служителите, отговорни за подготовка и изпълнение на проектите по ПРР 2021 – 2027 г. Това включва закупуване на преносими компютри и компютърни конфигурации със съответните операционни системи, скенер, мултифункционално устройство и специализиран софтуер за инженерни изчисления.

Проектът се изпълнява в периода 03.07.2023 – 03.12.2023 и е на стойност 137 113,04 лв.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за Община Гоце Делчев за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/