Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail obshtina@gotsedelchev.bg

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[04.04.2023]

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТЪПВАНЕ НА ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН

На основание Заповед № РД-133 / 23.02.2023 г. на министъра на околната среда и водите, във връзка с настъпването на пожароопасния сезон в горите от 01.04.2023 год. до 31.10.2023 год., кметът на община Гоце Делчев издаде нарочна заповед, с която нарежда:

1. Да не се палят стърнища, сухи треви и храсти за почистване на пасища, ниви, градини и вилни места в горите от горския фонд и в селскостопански земи;

2. Да не се пали огън и да не се пуши при пребиваването в селскостопанските земи през пожароопасните периоди и при ветровито време;

3. Да не се пали открит огън и да не се пуши на непожарообезопасени места в селскостопанските зeми извън обозначените и пожарообезопасени от собствениците на селскостопански земи за целта места;

4. При запалване на огън на пожарообезопасените и обозначените с указателни табели места, гражданите са длъжни да спазват противопожарните мерки преди и по време на ползването на огнището и да не напускат мястото преди да се убедят, че огъня в огнището е напълно угаснал;

5. Овчарите и пастирите да не палят растителност по гори и пасища;

6. Туристите да гасят огнищата и да правят оборка след излет;

7. Да се повиши отговорността на доброволното формирование за участие в пожарогасене при нужда;

8. При забелязване на пожар:

- Да се уведоми незабавно противопожарната служба на тел 112, както и най-близкото кметство и държавно лесничейство

- Ако е възможно да се започнат незабавни гасителни действия с наличните уреди и средства, като се спазва техника на безопасност – да не се застава срещу вятъра, до високи горящи дървета или в рискови зони, предстоящи да бъдат обградени от огъня; да се движат най-малко по двама в района на пожара и при изгасяване на пожара да се представят на ръководителя на пожарогасенето за отчисляването и освобождаването им.

9. При нарушаване разпоредбите на Заповедта ще бъдете санкционирани по реда на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев (Приета с Решение № 86 от 02.08.2012 г.), а именно: „Който наруши разпоредбите на глава седма се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лева., при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1000 лева.“

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/