English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[21.03.2023]

ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

На 01.03.2023 г. община Гоце Делчев започна изпълнението на проект „Укрепване на капацитета в община Гоце Делчев“.

Проектът се финансира с административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0087 по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд +.

Общата стойност на проекта е 49 200,00 лева от които 100 % е безвъзмездната финансова помощ.

Срок за изпълнение на дейностите е 16 месеца – от 01.03.2023 г. до 01.07.2024 г.

Основната цел на проекта е укрепване на общинския капацитет в община Гоце Делчев за изпълнение на задълженията и отговорностите ѝ по ЗЛП, ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.

Специфични цели:

 Осигуряване на кадрови потенциал, чрез формиране на екип от подготвени и обучени специалисти за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината в контекста на действащата нормативна уредба за социалните услуги и хората с увреждания.

 Обезпечаване изпълнението на задълженията и отговорностите на общината по ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ, чрез създаване на фронт-офис, изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, подкрепа за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги, провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги и др.

Проектът включва изпълнението на следните дейности:

1. Наемане на персонал, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.

2. Обезпечаване правомощията на общината по ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ, чрез:

 Създаване на работни места - фронт-офис;

 Обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ;

 Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, в т.ч. анализ от потребностите от социални услуги;

 Подкрепа за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги.

Целеви групи: В проекта ще бъдат включени 15 заети лица от следните допустими целеви групи:

 служители от общинската администрация, ангажирани с политиките в социалната сфера;

 служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги в община Гоце Делчев.

Очаквани резултати:

 Създаден екип от специалисти към Общинската администрация за изпълнение на задълженията и отговорностите по ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ.

 Създаден и оборудван фронт-офис с две работни места.

 Проведени 3 бр. обучения на назначения персонал и лицата от целевата група на проекта.

 Проведени минимум 2 индивидуални и 2 групови супервизии.

 Изготвен анализ на потребностите от социални услуги в община Гоце Делчев.

 Повишен професионален капацитет на служителите от целевите групи за изпълнение на задълженията им по ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ.

Изпълнението на проекта ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението в община Гоце Делчев.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/