Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail obshtina@gotsedelchev.bg

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[16.09.2022]

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИЗПЪЛНИ УСПЕШНО ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

През м.септември 2022г. Община Гоце Делчев приключва успешно изпълнението на дейностите по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев“, финансиран с Договор № BG16RFOP001-1.028-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-1.028 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Проектът е на обща стойност 758 556.22 лева, от които 630 747.73 лева (85%) са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, 111 308.43 лева (15%) са от националния бюджет на Р България и 16 500.06 лева собствен принос на Община Гоце Делчев.

С тези средства бяха изпълнени мерки за енергийна ефективност на три многофамилни жилищни сгради в град Гоце Делчев: на ул.Гоце Делчев №29 вход А, ул.Дунав блок №27 и ул.Дунав блок №28 - енергоспестяващи мерки за топлоизолиране на външни стени, покрив и подове; подмяна на дограма; енергоспестяващи мерки по осветителна инсталация в общите части; технически мерки, предписани в техн.обследвания и паспорти на сградите – хидроизолация на покриви, подмяна на улуци и водостоци, ремонт на комини, парапети по стълбища, козирки на входове, нови домофонна инсталация и мълниезащитна инсталация, огнеустойчиви врати за отделяне на стълбищна клека от мазета; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, чрез ремонт на тротоарна настилка пред входове и доставка на мобилни устройства/роботи за асистирано изкачване на стълби.

Изпълнението на проекта ще допринесе за намаляване на енергопотреблението на сградите и опазване на околната среда, чрез по-малко вредни емисии от парникови газове - общо 254,78 тона спестени емисии CO2 годишно. Повишен е класа на енергопотребление на сградите, като в резултат на това общо 60 бр. домакинства преминават в по-горен клас на енергопотребление (от клас F в клас B). Подобрени са експлоатационните характеристики на сградите с което се удължава жизненият им цикъл.

Постигната е основната цел на проекта, а именно: обновяване на жилищната инфраструктура в гр.Гоце Делчев за осигуряване на по-добри условия на живот за живущите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

“Тази публикация е създадена в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

www.eufunds.bg

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg