English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[08.12.2021]

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ДЪЛГОСРОЧЕН, ПОЕТ С ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ №1229 ОТ 23.02.2021 Г.

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг,

Община Гоце Делчев

.

О Р Г А Н И З И Р А

.

публично обсъждане

за

Преобразуване на краткосрочен общински дълг в дългосрочен, поет с договор за кредит №1229 от 23.02.2021 г.

Кредитът на стойност 583 333 лв. е за финансиране изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“ с реф. № Д-34-34/18.12.2017г., съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България. По проекта бяха изградени Компостираща инсталация, Инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, Система за разделно събиране на зелени отпадъци, Нов трафопост на площадката, Мобилно оборудване за инсталациите, като общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани битови отпадъци за региона на община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Стойността на проекта е 9 136 517,51 лв, от които от ЕФФР - 5 840 128,76 лв, национално съфинансиране 1 030 610,93 лв, собствен принос 765 112,38 лв., Недопустими разходи - 1 500 665,44 лв. Кредитът е обезпечен с договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-34/18.12.2017г.

.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10.01.2022 г. от 10.30 часа

в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев при спазване на всички противоепидемични мерки

.

За допълнителна информация и въпроси: тел.0888 006 080 (ц), в.132,

всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg