English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[03.12.2021]

ПРОВЕДЕ СЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА 2021 ГОДИНА

Община Гоце Делчев очаква до края на 2021 г. да реализира преизпълнение на приходите по приходен параграф 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ или така наречените, приходи от продажби по реда на Закона за общинската собственост. Съгласно чл. 45 ал.1, т. 1, б. „г“ от Закона за публичните финанси тези постъпления са част от приходите в общинския бюджет и Общинския съвет приема специално решение за разходването им. Същите приходи са част от финансирането на Капиталовата програма на общината.

Съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси, паричните постъпления от продажба на нефинансови активи могат да се изразходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти по социалната и техническа инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, ако има такива.

Дължимите суми за лихви и погашение по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет, съгласно разпоредбата на чл. 40 от Закона за публичните финанси.

Предложените промени по обекти и абсолютни суми в приложената таблична форма „Актуалния план на приходно – разходната план сметка на приходите и разходите по реда на Закона за общинската собственост“, отговарят изцяло на всички изисквания на Закона за публичните финанси.

Община Гоце Делчев обслужва четири инвестиционни кредита. В първоначалния план на настоящата план – сметка бяхме заложили една трета от главниците по ползваните кредити да се покриват от приходите от нея. Сега предлагаме целия финансов ресурс необходим за тази цел да се покрие от тези постъпления.

По отношение на обектите: ремонт и разширение на улица „Бяло море“ в гр. Гоце Делчев; закупуване на косачка за кметство Баничан; два климатика за кметство Лъжница промяна във финансирането няма. Предлагаме първоначалната вноска за самосвал - микробуса до 3,5 тона да се завиши с четири хиляди лева.

Общинското предприятие „Селскостопански и благоустройствени услуги“ предлага самосвала с устройство за опесъчаване – среден клас - 4,5 тона да бъде закупен през следващата година. С по-голямата част от освободените средства предлагаме да се закупи малогабаритен трактор за снегопочистване на тротоари, паркове, площади и тесни улици.

Доплащанията за изграждането на двете детски градини в с. Буково и с. Лъжница предлагаме да бъдат включени за финансиране с целевата субсидия за капиталови разходи по бюджета за следващата бюджетна година.

Отчуждаване на терен за Гробищен парк също ще остане за следващата година, тъй като

все още не е постигната договореност със собствениците на земи.

Добавени са два нови обекта: Изместване на съоръжения на крайградски парк около язовирите, засегнати от свлачище в м. „Сушица“, землището на с. Добротино и Текущ ремонт на подпорни стени на река Туфча в с. Брезница. Двата обекта са свързани с природни бедствия – свлачища, вследствие на поройни дъждове.

Предлагаме сумата заделена за рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Гоце Делчев, с. Мосомище и с. Брезница да се завиши два пъти. За гр. Гоце Делчев - 334 891 лв.; за с. Мосомище - 88 334 лв. и за с. Брезница – 92 370 лв..

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg