English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[04.11.2021]

ОТКРИХА КОМПОСТИРАЩАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО

На Официална церемония днес в гр. Гоце Делчев бе открит мащабен екологичен проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

В церемонията взеха участие кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, кметът на община Гърмен Феим Иса, заместник-кметът на община Хаджидимово Димитър Баханов, заместник областният управител на Благоевградска област Стоян Христов, заместник-кметът на община Гоце Делчев Валери Сарандев, председателите на Общинските съвети на трите общини, общински съветници, ръководителите и изпълнителите по проекта.

Общата цел на проекта е с изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци да се намали количеството депонирани битови отпадъци за региона на община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите, както и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Изпълнението на проекта има и следните специфични цели:

- Постигане на съответствие с йерархията при управлението на отпадъците съгласно Директива 2008/98/ЕО; - Подпомагане за постигане на националните цели заложени в българската нормативна уредба и в НПУО чрез ограничаване на количеството депонирани биоразградими отпадъци до 35 % до 2020 г.;

- Подпомагане за постигане на националните цели заложени в българската нормативна уредба и в НПУО чрез увеличаване на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 505 от образуваните битови отпадъци до края на 2020 г.

- Постигане на устойчиво управление на отпадъците чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране и повторна употреба, допринасящо за изпълнение на целите за

рециклиране съгласно Закона за управление на отпадъците и Националния план за управление на отпадъците.

Стойността на проекта е 9 136 517,51 лв., от които: 5 840 128,76 лв. от Европейски фонд за регионално развитие; 1 030 610,93 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 765 112,38 лв. – собствен принос на Бенефициента; 1 500 665,44 лв. – недопустим разход – ДДС.

Проектът реализира множество значими ползи за обществото и региона:

- Намаляване на депонираните отпадъци

- Създадена инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологично обезвреждане на битовите отпадъци

- Ефективно използване на отпадъците

- Създаване на нови работни места

- Поставяне на началото на системни действия по изграждане на култура сред жителите в региона по разделно събиране на отпадъците

- Постигане на устойчивост в управлението на отпадъците

- Опазване на околната среда, водите и здравето на жителите

- Косвен принос за развитието на туризма

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg