Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[01.11.2021]

ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТ ЗНАЧИМ ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО

На 04.11.2021 г. в гр.Гоце Делчев ще бъде официално открита важна, екологична инвестиция, в полза на населението на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Чрез Официална церемония „Откриване на обект“ и Заключителна пресконференция ще бъдат открити изградените инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев.

Община Гоце Делчев в партньорство с общините Гърмен и Хаджидимово, сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) № BG16M1OP002-2.002-0010 за изпълнение на проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Постигната е целта на проектa - да се намали количеството депонирани битови отпадъци за региона на община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Стойността на проекта е 9 136 517,51 лв., от които:

- 5 840 128,76 лв. от Европейски фонд за регионално развитие;

- 1 030 610,93 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;

- 765 112,38 лв. – собствен принос на Бенефициента;

- 1 500 665,44 лв. – недопустим разход – ДДС

Проектът реализира множество значими ползи за обществото и региона:

- Намаляване на депонираните отпадъци

- Създадена инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологично обезвреждане на битовите отпадъци

- Ефективно използване на отпадъците

- Създаване на нови работни места

- Поставяне на началото на системни действия по изграждане на култура сред жителите в региона по разделно събиране на отпадъците

- Постигане на устойчивост в управлението на отпадъците

- Опазване на околната среда, водите и здравето на жителите

- Косвен принос за развитието на туризма

Успешната реализация на инвестицията дава самочувствие за следващи нови проекти - за просперитета на региона.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg