English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[04.10.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

ДО

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ “ГЕРБ - СДС”

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

.

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение №644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), на 08.10.2021 г. от 11.30 ч. в залата на Общински съвет, първи етаж в сградата на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, ще се проведат консултации за съставите на Секционни избирателни комисии (СИК), включително секционни комисии за гласуване с подвижна избирателна кутия, за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Консултациите са публични и се провеждат с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени - чл. 91. ал. 2 от ИК.

За участие в консултациите парламентарно представените партиите и коалициите представят, съгласно чл. 91, ал. 4 и 5 от ИК и т.7 от Решение №644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица: длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица. се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията. или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията па член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а”.

Предложените за членове на СИК трябва да отговарят на изискванията на чл. 95 от ИК и т. 17 на Решение №644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК: имат право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и владеят български език.

За членовете на секционната избирателна комисия се прилагат ограниченията по чл. 66 от ИК и т.18-20 на Решение №644-НС от 29.09.2021 г. на ЦИК.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg