English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[13.08.2021]

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПЯЩИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

На 01.08.2021 г. община Гоце Делчев стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.056-0013 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, процедура BG05M9OP001-2.056„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирани от ЕС чрез ЕСФ.

.

Община Гоце Делчев ще изпълнява проекта със съдействието и подкрепата на следните партньори:

За дейностите по ОП РЧР:

1. Фондация „Стъпка по стъпка“

2. Асоциирани партньори:

• Агенция по заетостта;

• Агенция за социално подпомагане;

• Регионална здравна инспекция.

За дейностите по ОП НОИР:

1. Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“

2. Трето основно училище „Братя Миладинови“

3. Детска градина „Детелина“

4. Асоцииран партньор:

• Министерство на образованието и науката.

.

Общата стойност на проекта е 774 224,43 лв. от които:

- 569 878,59 лв. по ОП РЧР;

- 204 345,84 лв. по ОП НОИР.

.

Срок на изпълнение – 23 месеца (от 01.08.2021 г. до 30.06.2023 г.)

.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот и социално-икономическа интеграция на представителите на уязвими групи на територията на община Гоце Делчев, чрез прилагане на интегриран подход и реализация на комплексни мерки за образователно и социално включване.

Специфични цели по ОП РЧР:

1. Насърчаване на икономическата интеграция и подобряване достъпа до заетост на хора от уязвимите групи, чрез изпълнение на дейности и мерки за мотивиране, активиране на личния потенциал за трудова реализация и осигуряване на заетост.

2. Стимулиране на социалната интеграция на лицата от целевите групи, чрез подобряване достъпа до образование, социални, здравни и други подкрепящи услуги в общността.

В рамките на финансирането по ОП РЧР проектът предвижда създаване на общински Център за социално-икономическо приобщаване (ЦСИП), който да предоставя комплекс от подкрепящи услуги, консултиране и подпомагане на лица от уязвими и маргинализирани групи за:

• Подобряване достъпа до заетост, включително и осигуряване на субсидирана заетост;

• Подобряване достъпа до образование и услуги за ранно детско развитие;

• Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги.

Изпълнението на включените в проекта интегрирани мерки и дейности, ще допринесе за подобряване качеството на живот, за социалното приобщаване и участието на хората от уязвими групи и маргинализирани общности в община Гоце Делчев в социално-икономическия живот на общността.

.

Специфични цели по ОП НОИР:

1. Подобряване на образователната среда в партниращите образователни институции, чрез прилагане на образователни форми за развитие на интересите, способностите и талантите на учениците от етнически малцинства и съхраняване на културната им идентичност в условията на толерантна интеркултурна среда.

2. Намаляване броя на децата и учениците, преждевременно отпаднали от образователната система, посредством включването им в дейности за компенсиране на пропуските в усвояване на учебния материал.

Изпълнението на проектните дейности ще допринесе за повишаване броя на успешно интегрираните в образователната система деца и ученици от уязвимите групи на територията на община Гоце Делчев чрез въвеждане на адаптивни образователни форми и дейности, стимулиращи развитието и потенциала на децата в различни области на живота и формиране на толерантна и подкрепяща училищна среда.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg