English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[12.08.2021]

ПРОВЕДЕ СЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г. НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

.

С Решение № 50 от 13.02.2020 г., Общинският съвет утвърди бюджета на община Гоце Делчев за 2020 г., който първоначално възлиза на 33 046 000 лева.

Съгласно изискванията на Закона за публичните финанси, общинският бюджет се счита за променен с размера на получените приходи съгласно писмото на Министъра на финансите. За получените корекции по бюджета не е необходимо специално решение на Общинския съвет. На това основание се променя и бюджета на община Гоце Делчев за 2020 година с натрупване, като същия, възлиза на 37 786 951 лева.

В горепосочената сума са включени 25 848 313 лв. държавни приходи и 11 938 638 лв. общински приходи, който съответно са балансирани с толкова разходи, както за делегираните от държавата дейности, така и за общинските местни разходи. По този начин се оформят общо приходите и разходите на бюджета.

Фактически постъпилите средства по сметката на общината за 2020 г. са в размер на 36 966 611 лева, като от тях държавата е осигурила средства за издръжка на държавните дейности в размер на 25 548 313 лв. в т. ч. 1 450 571 лв. наличност в банковите сметки на делегираните от държавата дейности.

От местни приходи, фактически постъпили по сметката на общината за 2020 година са 11 418 198 лв. в т. ч. 490 000 лв. наличност в банките в края на периода на местните дейности.

Така посочените приходи са балансирани със съответните разходи и наличностите по сметките.

Първоначално те се формират само от общата допълваща субсидия, която се увеличи с корекция с други получени целеви средства. В течение на годината, освен тези приходи като допълнение се включват и получените целеви трансфери и субсидии. Това са средства с целево предназначение, които са допълнение към приходната част на общинския бюджет. Те се отчитат по § 31-28 – “Получени от общината целеви трансфери от централния бюджет с код 488 002”. За 2020 г. те са в размер на 564 884 лв., като от тях 88 046 лева са средства за компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт; 317 231 лв. за компенсиране на транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование ; 159 012 лв. субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и 595 лв. за служители ползващи право на безплатен превоз по Закона за Министерство на вътрешните работи. Освен това са получени целеви субсидии и по параграф 31-18 „Получени от общината целеви трансфери от централния бюджет с код 488 001” – 693 454 лв.. От тях средствата в размер на 2 112 лв. са осигурени за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители за 2020 г.; Също така за паметна плоча на войводата Стоян Мълчанков – 2 000 лв.; за присъдена издръжка – 36 241 лв.; да пътни на правоимащи болни – 1701лв.; за компенсиране на част от разходите, направени от общината за борба с пандемията от COVID -19 – 51 400 лв. и 600 000 лв. за закупуване на специализирана апаратура за отделението по „Кардиология“ на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД.

Получените допълнително трансфери в размер на 2 892 329 лв. са средства осигуряващи изпълнението на проектите “Личен асистент“ и „Домашен помощник“ – 1 428 881 лв., „Обществена трапезария“ – 73 486 лв. от Министерство на труда и социалната политика; за изборите от Централната избирателна комисия – 2 480 лв.. Също така средства по проектите „От социални помощи към осигуряване на заетост”, “Старт в кариерата”, „Помощ при пенсиониране“ общо за тях - 211 148 лв. и други.

Държавните приходи към 31.12.2020 г. възлизат на 25 548 313 лв. при първоначален план от 22 902 000 лв. или 110,35 % изпълнение спрямо първоначалния план.

Текущото изпълнение на общинските приходи за 2020 година е 96.77 %, като при първоначален план от 11 800 000 лв., изпълнението е са 11 418 198 лева .

Анализирайки плановите данни в първото перо – “Имуществени и други местни данъци” се вижда, че при план 2 088 000 лв. за отчетния период са събрани 2 182 109 лв., или 104,31 % спрямо първоначалния план.

Изпълнението по § 27-00 “Общински такси” е 90,80 %, или при план 3 172 746 лева, изпълнението е 2 881 022 лева. При първоначалното утвърждаване на бюджета на общината за 2020 година, Общинският съвет реши очакваните приходи по § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” да бъдат в размер на 650 000 лева. Фактически постъпили са 581 580 лева по бюджетната сметка на общината. Същите средства са получени от операции с общинско имущество за различни обекти от продажбите по реда на ЗОС.

Предоставените субсидии от държания бюджет се изпълняват съгласно ПМС №381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Средствата за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 124 000 лева, са включени в общата изравнителна субсидия, съгласно измененията на Единния бюджетен класификатор, като от тях фактически получени са 124 000 лева.

Община Гоце Делчев възстанови 827 267 лева временен заем, ползван за минал период на Органите за местно самоуправление ФЛАГ ЕАД. Същият е получен от сметката за средства от Европейския съюз на общината в която се съхраняват средствата за европейските проекти, получени като трансфери по изпълнявани европейски проекти от Управляващия орган на съответния проект.

Прехвърлената като временен безлихвен заем сума от бюджета към сметките за средства от Европейския съюз по параграф 76-00 „Получени / предоставени временни безлихвени заеми от / за бюджети и сметки за средства от Европейския съюз” е в размер на 1 073 040 лв.. Средствата представляват предоставен заем в бюджета на сметката за средства от Европейския съюз за изпълняване на текущи проекти и основно за приключване на проекта „Образователна инфраструктура“ и други проекти.

В резултат на горепосочените промени, общинските приходи към 31.12.2020 г. възлизат на 11 418 198 лв.

Анализа на изпълнението на разходите за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет, дава ясна представа за това, че бюджета в частта на държавните разходи се изпълнява редовно. Всяка отделна дейност, група или функция е извършила разходите спазвайки нормативната уредба, а именно: функция “Образование” – 95,8 %, функция “Здравеопазването”- 99,19 %, функция “Социално осигуряване подпомагане и грижи” – 97,02 %, група “Култура” – 98,95 %, функция “Отбрана и сигурност” – 100,00 %, дейност ”Общинска администрация и кметства” – 100,00 %.

Прави впечатление, че средства за дейност “От социални помощи към осигуряване на заетост” не са посочени в първоначалния план. Това е така защото същите са резултат на спечелен проект от общината и се финансират целево.

Осигурените допълнително средства с писма на Министъра на финансите са разпределени по предназначение.

Сумите за присъдена издръжка, превоз на правоимащи болни, вътрешноградски и високопланински превози са целеви и не могат да бъдат отклонявани за други разходи.

Общо разходите по бюджета на делегираните дейности възлизат на 24 097 742 лв. при първоначален план 22 902 000 лева или 105,22 % спрямо първоначалния план, като остава салдо в размер на 1 450 571 лева в края на отчетния период по сметките на делегираните от държавата дейности.

Съществена разлика при анализа на изпълнението на разходите за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет и анализа на изпълнението на разходите на общинските дейности, финансирани от общинския бюджет, не се наблюдава. Стойностните показатели на всички общински дейности по изпълнението на бюджета за 2020 година е в размер на около 99% - 100 % от плана.

Общо извършените разходи за този период възлизат на 10 928 198 лв. при първоначален план от 10 144 000 лева, или 107,73 % спрямо първоначалния план.

В посочените средства влизат и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, които в текущата информация са обект на самостоятелна таблична форма.

Прави впечатление, че средствата във всички дейности както в държавните, така и в местните са разходвани средно около 95% – 100 % от годишния актуален одобрен план.

При така направения анализ и посочените стойностни показатели в приложените табличните форми, може да се каже, че бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Гоце Делчев за 2020 г. се изпълняват.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg